به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدیریت پروژه های خطی-تکراری نظیر راهسازی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و ریسک

نویسندگان

1 مربی گروه عمران موسسه آموزش عالی پردیسان فریدونکنار

2 استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکتری صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده

امروزه دیدگاه های سنتی به تنهایی قادر به پاسخگویی نیازهای مدیریت پروژه های عمرانی نیست. بنابراین استفاده از رویکردهای نوین مدیریتی می تواند تا حد زیادی راهگشا باشد. اولین گام برای رسیدن به این هدف شناخت انواع پروژه ها از نظر نوع خطی یا شبکه ای بودن، تفاوت مدیریت یک پروژه با مدیریت چند پروژه و روش های مدیریت و اجرای پروژه است. در این تحقیق از روش مدیریت زنجیره بحرانی به جای روش مسیر بحرانی برای ارائه برنامه زمانی عملی تر به کار گرفته شده است. برای غلبه بر عدم قطعیت، روش ارائه شده از اعداد فازی بر حسب زمان قطعی انجام فعالیت و دانش کارشناسان، برای مدل کردن عدم قطعیت در مدت زمان فعالیت ها استفاده م یکند. روش ارائه شده، به جای جایگزین کردن برنامه زمان بندی قطعی اولیه توسط برنامه زمانی مبتنی بر مجموعه فازی، باز هم برنامه زمانی قطعی را نگه م یدارد و به سادگی بافر پروژه را برای مقابله با عدم قطعیت م یافزاید. اندازه بافر پروژه با استفاده از محاسبات روی اعداد فازی تعیین می شود. همچنین به منظور غلبه بر ریسک در مطالعه موردی این پژوهش، یک ضریب ریسک متوسط را برای پاسخگویی به ریس کها برای بافر پروژه در نظر م یگیرد. به هر حال تغییر ضریب ریسک در حالت های مختلف ریسک بالا، متوسط و پایین تأثیر کمی روی اندازه بافر خواهد گذاشت. همچنین در این تحقیق به منظور ارزیابی مدل ارائه شده در این تحقیق، چند پروژه خطی-تکراری راهسازی به طور همزمان مورد بررسی قرار گرفته و برنامه ریزی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Implementing the critical chain method for managing linear-repetitive projects such as road construction, taking into account the conditions of uncertainty and risk

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Taheri Amiri 1
  • Farshidreza Haghighi 2
  • Ehsan Eshtehardian 3
  • Milad Hematian 4
1 Pardisan university of fereydoonkenar
2 Assistant professor, Babol university of technology
3 Assistant professor, Tarbiat modarres university
4 PhD student, Mazandaran university of science and technology
چکیده [English]

Today's traditional views alone can not meet the needs of managing civil engineering projects. Therefore, the use of modern managerial approaches can be largely controversial. The first step towards achieving this goal is to understand the types of projects in terms of line or network, the difference between managing a project with multi-project management and project management and implementation methods. In this research, the critical chain management approach has been used instead of the critical path method to provide a more practical timetable. In order to overcome uncertainty, the proposed method of fuzzy numbers in terms of the definite time of activity and knowledge of experts is used to model uncertainty over the duration of the activity. The proposed method, instead of replacing the initial deterministic scheduler with the fuzzy set time schedule, still holds the definite time schedule and simply arranges the project buffer to deal with uncertainty. The size of the project buffer is determined using calculations on fuzzy numbers. Also in order to overcome the risk in the case study, this study considers an average risk factor to meet the needs of the project buffer. However, changing the risk factor in different high, medium and low risk situations will have little effect on buffer size. In this study, in order to evaluate the model presented in this study, several linear-repeater construction projects were simultaneously studied and planned.