دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، شهریور 1399، صفحه 1-54