دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، خرداد 1400 
تحلیل جغرافیایی مبلمان شهری بخش مرکزی شهر شیراز

صفحه 23-29

حسین طالعی؛ لیلا ملک سعیدی قصرالدشتی؛ عیسی حسن زاده