دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، اسفند 1401، صفحه 1-100 
شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلیدی موفقیت در پروژه های ساختمانی

صفحه 94-100

محمد جواد عبدالهی؛ بهنود برمایه ور؛ تیمور مرجانی؛ رضا اسماعیل آبادی