دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-33 
بررسی اثر دیواره های قوس دار بر پارامترهای هیدرولیکی جریان در سرریز پلکانی

صفحه 12-15

سیده مهدیس کنعانی؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی؛ جانعلی تقوی