دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-35 
بررسی علل ساخت سد مخزنی خاکی آغ چای به صورت قوسی

صفحه 26-29

سپهر تاتلاری؛ فؤاد کیلانه ئی؛ محمود حسنلو راد