دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، خرداد 1396، صفحه 1-42 
ارزیابی آسیب پذیری اجزای سامانه آبرسانی

صفحه 32-36

ساره رودباری؛ محمدعلی نکوئی؛ روح اله طاهرخانی