راهنمای نویسندگان

  نکات کلیدی  

  اصالت پژوهش:

 • مقاله باید کاری جدید، اصیل و نتیجه تحقیقات نویسنده/ نویسندگان باشد. نویسنده مجاز نیست مقاله‌ای که کل یا بخشی از آن در نشریات داخلی، خارجی یا مجامع علمی ارائه گردیده است را به نشریه مهندسی و مدیریت ساخت ارسال نماید.

  گزارش یافته‌ها:

 • نویسندگان متعهد هستند یافته‌های خود را به‌طور کامل گزارش کنند و در ارائه یافته‌ها و تفسیر آن‌ها دقت ویژه داشته باشند.
 • مقاله باید حاوی جزئیات و منابع کافی باشد به‌نحوی که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه داده‌های یکسان جهت تکرار پژوهش وجود داشته باشد.
 • چنانچه مقاله برگرفته از طرح های پژوهشی یا رساله باشد، باید عنوان طرح پژوهشی یا رساله در صفحه اول درج شده باشد.

  نقش نویسندگان:

 • پس از ارسال مقاله حذف، اضافه یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان پذیر نیست.
 • نویسنده مسئول مکاتبه، مسئول نهایی محتوای کل مقاله ارسالی می‌باشد اما همه نویسندگان مسئول محتوا و پاسخ­گوی نتایج و نظریات ارائه شده در مقالات هستند.
 • اعتبار و امتیاز نویسندگی یا تألیف باید به نسبت میزان مشارکت در بخش‌های مختلف تسهیم شود. نویسندگان باید مسئولیت و اعتبار کار را تقبل کنند.
 • پیش فرض مجله آنست که نویسنده مسئول مکاتبه یک نسخه یا پیش نویس مقاله را به همه نویسندگان مشترک و همکار ارسال و رضایت آن‌ها را جهت ارسال مقاله به نشریه و انتشار آن کسب نموده است.

  سرقت علمی:

 • نویسنده مسئول مکاتبه باید از این که تمامی مطالب ذکر شده، حاصل پژوهش وی و همکاران ایشان که اسامی آنها مندرج در مقاله است، اطمینان حاصل نموده و منشأ و اصالت هر یک از مجموعه داده‌ها به‌کار گرفته شده را محفوظ داشته باشد.

  بازبینی و اصلاح مقاله:

 • اگر نویسنده‌ای متوجه اشتباه یا بی‌دقتی مهمی در اثر خود شود، موظف است مراتب را به سرعت به سردبیر نشریه اطلاع داده و در فرآیند بازبینی و اصلاح مقاله همکاری نماید.

  نحوه ارسال و فایل‌های ضروری ارائه مقاله  

 • نویسندگان محترم می‌توانند با ثبت ‌نام در سایت مجله (http://jecm.ir) مقاله خود را بصورت Online ارسال نمایند.
 • به هنگام ثبت مقاله در پایگاه الکترونیکی، 4 فایل زیر می بایست ارائه گردد. ارسال فایل منابع، اختیاری است اما در هر صورت، فرمت رفرنس دهی مجله باید رعایت شده باشد. فرمت مورد قبول هریک از این فایل ها در لینک مربوطه ارائه شده است.
 1. فایل مشخصات نویسندگان (فرمت فایل مشخصات نویسندگان)
 2. فایل اصلی مقاله بدون مشخصات نویسندگان (فرمت فایل اصلی مقاله)
 3. فرم نامه به سردبیر / تعهدنامه (فرم تعهدنامه نویسندگان)
 4. فرم تالیف و افشای تعارض منافع (فرم تعارض منافع)
 5. فایل منابع EndNote/ Mendeley (اختیاری)

  اجزاء فایل‌ ارسال مقاله  

 • عنوان مقاله، مشخصات نویسندگان، چکیده و کلمات کلیدی، بر اساس فرمت مورد نظر مجله، به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه گردد.

  1) عنوان مقاله

 • عنوان باید کوتاه و روشن باشد. می‌توان کلماتی مانند مطالعه، بررسی و زمان را از آن حذف نمود. لازم است عنوان مقاله به صورت عبارت نوشته شود نه جمله. همچنین از بکار بردن مخفف و اختصار در عنوان خودداری شود.

  2) مشخصات نویسندگان

 • رتبه علمی، نام گروه یا دانشکده یا مرکز تحقیقات، نام دانشگاه، نام شهر، نام کشور به زبان فارسی و انگلیسی ذکر شود.
 • اطلاعات مندرج در فایل مشخصات نویسندگان و اطلاعات وارد شده در سامانه حتماً یکسان باشند و اسامی تمامی نویسندگان در سامانه وارد شده باشد.
 • در مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها، استاد راهنما، مولف اصلی (نویسنده مسئول) است و ترتیب اسامی نویسندگان عبارتست از : دانشجو، استاد راهنمای اول، استاد راهنمای دوم، استاد یا اساتید مشاور
 • نام نویسنده مسئول با علامت * مشخص شود.
 • درج آدرس کامل نویسنده مسئول و آدرس پست الکترونیک وی الزامی است.
 • بر اساس فرمت مجله، ترجیحا کد ORCID نویسنده مسئول پس از آدرس ایمیل وی درج شود (جهت ایجاد این کد به فایل راهنمای تهیه کد ORCID مراجعه کنید). 

  3) چکیده

 • چکیده حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه باشد
 • چکیده شامل هدف، روش‌ها، یافته‌ها و نتایج باشد

  4) کلمات کلیدی

 • کلمات کلیدی بین 3 تا 5 کلمه باشد.

  5) مقدمه

  در این قسمت باید توضیحی کوتاه پیرامون موارد زیر ارائه شود :

 • ضرورت و علت انجام تحقیق و بیان مساله
 • مرور تحقیقات مرتبط گذشته
 • توجیه انجام مطالعه حاضر
 • اهداف و چشم انداز مطالعه حاضر

  6) پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش یا مرور ادبیات تحقیق یا مرور نوشتارها بخشی از مقاله  است که در آن وضعیت پژوهش‌های انجام شده در یک حوزه پژوهشی ارائه می‌شود و رویکردهای به خصوصی که در آن حوزه مورد توجه قرار گرفته‌اند مرور می‌شوند.

هدف از گنجاندن بخش پیشینه پژوهش، عبارت است از:

 1. برقراری ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئله تحقیق.
 2. دست یابی به چارچوب نظری و یا تجربی  برای مسئله تحقیق.
 3. آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های گذشته.

برای رسیدن به این اهداف، توجه به نکات زیر ضروری است:

 • انتخاب منابع اطلاعات مرتبط با مسئله تحقیق.
 • ارائه مطالب از کلی به جزئی (عمومی و اختصاصی)
 • اجتناب از بیان مطالب به طور مجرد و بدون رابطه با یکدیگر.
 • تنظیم مطالب به طور سازماندهی شده، همراه با روندهای منطقی.
 • ارائه نتایج مطالعات قبلی و نقد آنها.

  7) روش تحقیق و ابزارها

  در این قسمت توضیحات کافی در زمینه­ی نحوه تولید و تحلیل داده ها و روش‌ها و ابزارهای بکار رفته در تحقیق بر اساس موارد زیر ذکر شود :

 • روش اجرای تحقیق (نوع مطالعه، مشخصات سیستم به طور کامل، محیط پژوهش، جامعه و نمونه مورد مطالعه، روش نمونه گیری و تخصیص نمونه‌ها)
 • روش و ابزار گردآوری داده‌ها: ابزار گردآوری، نحوه تدوین و طراحی ابزار، روایی و پایایی ابزار.
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: روش‌های آماری و نرم‌افزار مورد استفاده، آزمون‌های آماری مورد استفاده و کاربرد آن‌ها.

  8) یافته‌های تحقیق

 • یافته‌های حاصل از تحقیق باید در قالب متن، جدول، نمودار، تصویر و نقشه همراه با توضیحات کامل بیان گردد.
 • مطالب مطرح شده در متن، جداول و نمودارها، تصاویر و نقشه‌ها نباید تکراری باشد.
 • جداول و نمودارها، باید از نظر آماری به صورت کاملاً گویا و صحیح ارائه گردد. 

  9) بحث و نتایج

 • نتایج باید شفاف و دقیق باشد و تحلیل های آماری به صورت مختصر و توضیحی گزارش شود و به حداقل جدول اکتفا شود.
 • در صورت استفاده از نرم افزار، خروجی های اصلی نرم افزار به صورت عکس جهت تطابق ارائه شود. در بخش "بحث" و تحلیل داده ها، اهمیت نتایج مقاله بیان و مورد بحث قرار می گیرد. در این قسمت باید از بیان مجدد نتایج صرف نظر نمود و به بحث منطقی و توضیح نتایج پرداخت. معمولاً این بخش به جز مقایسه های احتمالی فاقد منبع دهی است. در این قسمت ذکر موارد زیر مورد تاکید است :
 • ذکر یافته‌های اصلی پژوهش
 • توصیف یافته‌های پژوهش و مقایسه آن‌ها با تحقیقات انجام شده قبلی
 • دلایل احتمالی تایید یا رد یافته‌های دیگران
 • نقاط قوت و ضعف مطالعه
 • توصیف یافته‌های غیرمنتظره
 • کاربرد یافته‌ها

  10) نتیجه گیری 

 • تفسیر و توضیح نتایج کمی و تشریح دلالت های آنها، ارائه یافته های اصلی تحقیق، مقابله و مقایسه­ نتایج تحقیق با یافته های پژوهش های مرتبط، پیشنهادهای کاربردی، پیشنهاد تحقیقات آینده و محدودیت های تحقیق در بخش نتیجه گیری به ترتیب، بدون تیتر و به دنبال یک دیگر ارائه می شوند. این بخش باید نشان دهنده­  تحقق اهداف مقاله باشد.

  11) تشکر و قدردانی (اختیاری)

 • در این قسمت نویسنده / نویسندگان می‌توانند به افراد، مراکز یا مؤسساتی که به نحوی در انجام مطالعه، یا تدوین مقاله تأثیرگذار بوده‌اند، یا همکاری نموده‌اند، اشاره نموده و قدردانی نمایند، همچنین در صورت نیاز حامی مالی پژوهش در این بخش مورد قدردانی قرار می‌گیرد
 • ذکر ننمودن تشکر و قدردانی به معنای این است که نویسندگان قصد تشکر و قدردانی از مخاطبی را ندارند.

  12) تاییدیه اخلاقی (اختیاری)

 • در صورتیکه مقاله دارای تاییدیه اخلاقی است، در این قسمت کد مصوب کمیته اخلاق دانشگاه درج شود. به عنوان مثال قید شود که : 
  " این مقاله دارای تأییدیه اخلاقی به شماره ....... از دانشگاه ..... با شماره طرح ....... است. "
 • ذکر ننمودن تاییدیه اخلاقی به معنای این است که مقاله فاقد تاییدیه اخلاقی است.

   13) تعارض منافع (اختیاری)

 • نویسندگان باید همه وابستگی‌هایی که ممکن است به عنوان احتمال ایجاد تعارض منافع در نظر گرفته شود را آشکار سازند. در این بخش، نویسندگان باید هر گونه تضاد منافعی را که بر نتیجه پژوهش آن یا تفسیر یافته‌ها تأثیرگذار بوده است مطرح نمایند.
 • تعارض احتمالی منافع می تواند شامل دریافت وجه در قبال مقاله، یا به دست آوردن موجودی یا سهمی که ممکن است از طریق انتشار مقاله به دست بیاید و یا از دست برود، باشد.
 • هنگام ارسال مقاله به مجله، نویسنده مسئول، فرصت دارد تا داور احتمالی را برای مقاله پیشنهاد دهد. نویسندگان باید از هر گونه تضاد منافع احتمالی یا نمود آن در انتخاب سردبیران و داوران پرهیز کنند. تضاد منافع از این نوع، تنها برای نویسنده مسئول به­ کار نمی‌رود بلکه مشمول نویسندگان همکار در مقاله نیز می‌شود. 
 • مثال‌هایی از تضادهای منافع ممکن شامل موارد زیر است:  
 • یکی از نویسندگان، در همان نهاد یا سازمانی است که سردبیر یا داور نامبرده هستند؛
 • یکی از نویسندگان عضو کمیته پایان ­نامه، سردبیر یا داور بوده یا برعکس؛
 • یکی از نویسندگان و سردبیر یا داور، در حال حاضر جزء نویسندگان همکار در مقاله دیگر هستند یا طی دو سال گذشته، نویسنده همکار یک مقاله بوده‌اند.
 • نویسندگان نباید افرادی را معرفی کرده و نام برند که می‌دانند نسخه قبلی مقاله را خوانده و پیشنهادهای خود را مطرح کرده‌اند؛ زیرا چنین دانشی، به­ طور خودکار فرآیند ارزیابی مخفی مقاله را نقض می‌کند.
 • چنانچه تعارض منافع در یک مقاله از نظر نویسندگان وجود نداشته باشد؛ جمله زیر را باید به انتهای مقاله اضافه شود:
  " نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی ندارند."
 • ذکر ننمودن تعارض منافع به معنای این است که مقاله هیچگونه تعارض منافعی ندارد.

  14) سهم نویسندگان (اختیاری)

 • در این قسمت سهم و وظیفه هر کدام از نویسندگان در تدوین مقاله به صورت درصد بیان می شود. و یا ذکر شود که :
  " تمامی نویسندگان به صورت مساوی در نگارش مقاله نقش داشته‌اند. "
 • ذکر ننمودن سهم نویسندگان به معنای این است که تمامی نویسندگان به صورت مساوی در نگارش مقاله نقش داشته‌اند.

  15) حمایت مالی (اختیاری)

 • در صورت حمایت مالی توسط یک سازمان خاص در انتهای صفحه عنوان ذکر شود. در صورت عدم استفاده از حمایت مالی نیز به روشنی ذکر گردد که :
  " این تحقیق از هیچگونه حمایت مالی‌ای برخوردار نبوده است. "
 • ذکر ننمودن حمایت مالی به معنای این است که این تحقیق از هیچگونه حمایت مالی‌ای برخوردار نبوده است.

  16) فهرست علائم

 • فهرست علائم در صورت وجود بر اساس راهنمای ذکر شده در فایل فرمت اصلی مقاله، ارائه می شود

  17) مراجع

 • ارجاع به مراجع فارسی و به خصوص مقالات مرتبط منتشر شده در مجله مهندسی و مدیریت ساخت توصیه می­شود.
 • تنها منابعی باید در پایان مقاله ذکر شوند که در متن نیز مورد استفاده قرار گرفته­اند، بنابراین باید از ذکر منابع مشابه و کم اهمیت خودداری شود.
 • برای مقالات پژوهشی حداکثر۳۰ رفرنس معرفی شود.
 • استنادها ترجیحاً مربوط به۱۰ سال اخیر باشد.
 • برای نوشتن مراجع از الگوی مورد نظر مجله مهندسی و مدیریت ساخت ( (IEEE Styleدر نرم­افزارهای رفرنس‌دهیِ اِندنُت(EndNote) یا مندلی(Mendeley)  استفاده شود.
 • تمامی منابع باید به انگلیسی نوشته شوند. لازم است مراجع فارسی زبان به صورت معادل انگلیسی آن­ها درج شده و در انتهای آن­ها و در داخل پرانتز از عبارت (In Persian) استفاده شود.
 • منابع به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری و مشخصات آنها طبق مثال‌های ارائه شده از شماره یک داخل پرانتز شماره‌گذاری شوند.

  18) پی نوشت

 • واژگان لاتین و توضیحاتی که در متن از ذکر آن پرهیز شده است به ترتیب در پی نوشت درج می شود.

  نکات مربوط به تنظیم و ترسیم جداول، تصاویر و روابط  

 • مقالات در این مجموعه تنها می توانند دارای تصویر، جدول و رابطه باشند و عناوینی از قبیل شکل، نقشه، عکس، نمودار و غیره، همگی تحت عنوان تصویر شناخته می شوند. 
 • جداول و تصاویر باید به تعداد محدود، با کیفیت مناسب، دارای شماره، عنوان واضح، گویا و کوتاه و دارای ارجاع مناسب در متن باشند.
 • عناوین جداول در بالای آن‌ها و عناوین نمودارها، تصاویر و نقشه‌ها در زیر آن‌ها نوشته شود.
 • هیچ‌گاه جداول به صورت عکس ارسال نشوند. اعداد و اعشار جداول نیز باید فارسی تایپ شوند.
 • در صورت استفاده از تصاویر دیجیتالی، از تصاویر با کیفیت بالا استفاده شود. لازم است تصاویر به حدی واضح باشند که یافته‌های اشاره شده در عنوان و یا متن مقاله قابل مشاهده باشند و در موارد لزوم از تصاویر رنگی استفاده شود.
 • از تکرار نتایج هم به شکل جدول و هم به شکل تصویر و نمودار خودداری شود.
 • برای رابطه نویسی از نرم افزار درج رابطه math type استفاده شود و هرگز رابطه و جدول در فرمت تصویری درج نگردد. لازم به ذکر است، فایل این نرم‌افزار از اینجا قابل دریافت است.

  راهنمای تغییر در نام نویسندگان مقاله    

سیاست این مجموعه در افزودن، حذف و تغییرات در نام نویسندگان برای مقالات پذیرفته شده بشرح ذیل می باشد:

 • پیش از انتشار اینترنتی مقالات  پذیرفته شده در خواست تغییر و یا جابجایی و یا حذف و اضافه نام افراد می بایست بصورت نامه رسمی تنها از سوی نویسنده مسوول به مدیریت نشریه ارسال گردد. در این درخواست رسمی می بایست موارد زیر توضیح داده شود.
  1) دلیل حذف و یا اضافه نمودن و یا تغییر در ترتیب نویسندگان ذکر گردد.
  2) یک نوشته تاییدیه کتبی رسمی از نویسنده یا نویسندگان درگیر در این تغییر می بایست به پیوست ارسال گردد که نشان دهنده رضایت تمامی نویسندگان درگیر در این زمینه اعم از حذف و یا اضافه شده و یا جابجا شده باشد.
 • در خواست هایی که از سوی نویسنده مسئول ارسال نشده باشد از طرف نشریه به نویسنده مسئول ارجاع خواهد شد که او می بایست طبق دستور العمل بالا عمل نماید. توجه شود که چاپ مقاله در موارد اینچنینی تا مشخص شدن کامل نتیجه در حالت تعلیق باقی می ماند.  ایجاد تغییرات پس از انتشار، منوط به تایید سردبیر و طی مراحل مورد نظر نشریه می باشد.

  هزینه چاپ  

 • بابت چاپ مقاله هزینه ای از نویسندگان دریافت نمی شود.