اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر روح اله طاهرخانی

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

roohollah.taherkhanigmail.com
0000-0003-4180-792X

h-index: 9  

سردبیر

دکتر فواد کیلانه ئی

دکترای تخصصی مهندسی عمران (سازه‌های هیدرولیکی) دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

kilaneheieng.ikiu.ac.ir
0000-0001-8618-520X

h-index: 8  

دبیر تخصصی

دکتر مرتضی فیروزی

دکترای تخصصی مهندسی عمران پژوهشگر

firouzi64chmail.ir
0000-0001-9056-3269

هیات تحریریه تخصصی

دکتر محمد علی نکوئی

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

ali.nekooiegmail.com
0000-0003-1282-9820

h-index: 13  

دکتر سعید بنی‌هاشمی

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه کانبرا استرالیا

saeed.banihashemicanberra.edu.au
0000-0002-7438-1235

h-index: 25  

دکتر مهدی مهدیخانی

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

mahdi.mahdikhanigmail.com
0000-0002-3031-636X

h-index: 19  

دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

habasiankntu.ac.ir
0000-0003-3249-2882

h-index: 12  

دکتر مهدی روانشادنیا

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

ravanshadniagmail.com
0000-0002-4990-7127

h-index: 11  

دکتر علی کیوانفر

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه ایالتی کنزاو

akeyvanfkennesaw.edu
0000-0003-0059-274X

h-index: 25  

دکتر علی عبدی‌کردانی

دکترای تخصصی مهندسی عمران (برنامه ریزی حمل و نقل) استاد و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

aliabdieng.ikiu.ac.ir
0000-0003-3175-2566

h-index: 17  

دکتر رامین انصاری

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

raminansarieng.ikiu.ac.ir
0000-0003-0917-611X

h-index: 7