بررسی ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد با بهره گیری از مدلسازی اطلاعات ساختمان(BIM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد، خمین، خمین ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت،دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، خمین ایران

چکیده

بدلیل رشد فرایند جمعیت و به تبع آن نیاز به کاربری ها و خدمات موجود در شهر، استقرار بهینه ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد ( مراکز آتش نشانی و بیمارستان) و توجه روز افزون به ارائه خدمات ایمنی و تمهیدات پیش گیری و مقابله با حوادث، مدیریت در کاهش بحران در شهرها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. لذا به دلیل اهمیت خیلی زیاد این ساختمان ها ، و خارج شدن ساخت و ساز از حالت سنتی و روی آوردن به سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان در اجرای پروژه های ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد امری ضروری به نظر می رسد. با توجه به مطالب گفته شده، در این مقاله که از نوع مروری میباشد، ما برآن شده ایم که ورود این تکنولوژی را در پروژه های ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد ( مراکز آتش نشانی و بیمارستان) که از درجه اهمیت ساختمان های ویژه می باشند را بررسی کنیم . نتایج حاصل شده از مطالعات حاکی بدین شرح میباشد ؛ که استفاده از این تکنولوژی در ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد با کاربری مراکز آتش نشانی و بیمارستان ، باعث تسریع در اجرا ،کاهش هزینه، حذف دوباره کاری ها و تأخیرات در روند اجرا، مشاهده استفاده هرگونه مصالح و متریال قبل از ساخت ،طراحی و مشاهده مجازی جزئی ترین و ریزترین تجهیزات این مراکز با تمام پیجیدگی های خاص قبل از اجرا، ساخت نوین با کیفیت و عمر بالای سازه میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات