نویسنده = سعید ستوده نیا
بررسی نقش احداث سد مخزنی طالقان بر رسوبگذاری شبکه آبیاری دشت قزوین

دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 12-16

عباس ستوده نیا؛ سعید ستوده نیا