دورنمایی برای نشریه مهندسی و مدیریت ساخت

  دو فصلنامه علمی تخصصی مهندسی و مدیریت ساخت یکی از معتبرترین نشریات در زمینه علم مدیریت ساخت و تکنولوژی ساخت در سطح ایران است. چشم انداز این نشریه انتشار و ایجاد زمینه توسعه علم در حوزه مدیریت ساخت با رویکرد توسعه پایدار می‌باشد. علاوه بر این تأکید نشریه بر تولید و بومی سازی این علم و ایجاد الگوهای اسلامی و ایرانی در این راستا می‌باشد. در راستای تحقق این مهم مقالات ارسالی به این نشریه می‌بایست:

    • سهمی اصیل، مبتکرانه و اساسی در این علم داشته باشند.
    • به‌طور مستقیم به حوزه نشریه مرتبط بوده و در جهت ارتقای مدیریت ساخت و توسعه پایدار باشند.
    • دارای اجزایی با قابلیت به‌کارگیری در حوزه‌های مختلف باشند.
    • به‌طور کامل جدید و اصیل بوده و پیش از این در مرجع دیگری به چاپ نرسیده باشند.

شماره یکم نشریه مهندسی و مدیریت ساخت منتشر شد

jecm

شماره جاری: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1397 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دکتر روح اله طاهرخانی

مدیر مسئول سردبیر اعضای مشورتی هیات تحریریه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها