فرایند پذیرش مقالات

فرایند ارسال، داوری و انتشار مقالات در مجله «مهندسی و مدیریت ساخت» طی نه مرحلۀ کلی صورت می‌پذیرد:

 1. ثبت و ارسال مقاله (توسط نویسندۀ مسئول)
 2. ارزیابی اولیه توسط سردبیر (حداقل 7 روز کاری)
  ارزیابی اولیه مقالات توسط سردبیر یا دبیر تخصصی صورت پذیرفته و در صورت تایید ایشان، مقاله جهت ارزیابی به هیئت منتخب تحریریه ارسال می گردد.
 3. ارزیابی اولیه توسط هیئت منتخب تحریریه (حداقل 7 روز کاری)
  مقالات توسط هیئت منتخب تحریریه مورد بررسی، نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت. این شورا در تغییر و اصلاح مقالات آزاد هستند و در هر مرحله از روند چاپ مقاله، احتمال رد مقاله با نظر شورای سردبیری وجود دارد. مقاله در صورت تایید هیئت منتخب وارد مرحله داوری می شود.
 4. داوری (حداقل 1 ماه)
  مقاله‌های دریافتی توسط حداقل دو داور که هویتشان مکتوم است و با توجه به چک لیست ارزیابی مقالات، داوری خواهد گردید.
  در صورت نیاز به بازنگری کلی و داوری تطبیقی یا ارسال مقاله به داوری سوم، به مدت این مرحله افزوده خواهد شد.
 5. ارزیابی و جمع بندی نظر داوران توسط هیئت منتخب تحریریه (7 روز کاری)
  نظر داوران توسط هیئت منتخب تحریریه مورد ارزیابی و جمع بندی قرار خواهد گرفت. در صورت نیاز به اصلاحات (پذیرش مشروط به انجام اصلاحات)، مقاله جهت اصلاح به نویسنده ارسال خواهد شد. درصورت پذیرش، مقاله وارد مرحله پذیرش و آماده‌سازی جهت انتشار قرار خواهد گرفت. و در صورت رد، مقاله بایگانی خواهد شد. 
 6. ارسال موارد تکمیلی توسط نویسنده (حداکثر 2 هفته)
  نویسنده موظف است پس از دریافت نظرات داوران، مقاله اصلاح شده خود را در زمان مشخص شده به مجله ارسال نماید.
  نویسنده موظف است تغییرات را در مقاله اصلاح شده هایلایت نماید.
 7. تأیید، پذیرش نهایی و تعیین نوبت انتشار (حداقل 1 ماه)
  پس از انجام اصلاحات پیشنهاد شده توسط نویسنده، مقاله مجدداً مورد بررسی کارشناسان نشریه قرار می گیرد تا از اعمال موارد اصلاحی یقین حاصل گردد.
  به محض اینکه مقاله تایید نهایی شد، نامه پذیرش چاپ مقاله در پروفایل نویسنده، بارگذاری می شود.
 8. ویراستاری، صفحه‌آرایی و آماده‌سازی جهت انتشار (حداقل 7 روز کاری)
 9. چاپ و انتشار