پرسش‌های متداول

فایل هایی که هنگام ارائه مقاله الزاما می بایست ارسال شوند کدامند؟

به هنگام ثبت مقاله در سایت مجله، 4 فایل زیر می بایست ارائه گردد. ارسال فایل پنجم (منابع)، اختیاری است اما در صورت عدم ارسال این فایل، فرمت رفرنس دهی مجله باید رعایت شده باشد. فرمت مورد قبول هریک از این فایل ها در لینک مربوطه ارائه شده است.
1) فایل مشخصات نویسندگان (فرمت فایل مشخصات نویسندگان)
2) فایل اصلی مقاله بدون مشخصات نویسندگان (فرمت فایل اصلی مقاله)
3) فرم تعهد نویسندگان (فرم تعهدنامه نویسندگان)
4) فرم تعارض منافع (فرم تعارض منافع)
5) فایل منابعEndNote/ Mendeley (ارسال این فایل اختیاری است)

منظور از فایل مشخصات نویسندگان چیست؟

فایل مشخصات نویسندگان عبارت است از یک فایل ورد جداگانه، که شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان به همراه وابستگی علمی یا ارتباط سازمانی آن­‌ها و آدرس ایمیل نویسنده مسئول است.
همچنین چکیده و کلمات کلیدی نیز در این فایل ارائه خواهند شد.


 

مهمترین و کلیدی ترین بخشهای یک مقاله علمی و پژوهشی مورد نظر در مجله مهندسی و مدیریت ساخت چیست؟

جهت اطلاع از ساختار و «اجزاء فایل‌ ارسال مقاله» مورد نظر مجله، به صفحه «راهنمای نویسندگان» مراجعه نمایید. 
در صفحه مذکور مهمترین بخش‌­های تشکیل دهنده هر مقاله علمی و پژوهشی معرفی شده اند. همانگونه که مشخص گردیده است، ارائه برخی از این بخش ها از نظر مجله اختیاری است، اما مابقی موارد الزاما می بایست در محتوای مقاله ارائه شوند.