شناسایی و رتبه بندی ریسک های موجود در اجرای پروژه های ساختمانی بلند مرتبه سازی شهر مشهد

نویسندگان

1 واحد نور، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده مهندسی و تکنولوژی پیشرفته رزاک، دانشگاه تکنولوژی مالزی (یو تی ام)، کوالالامپور، مالزی

چکیده

پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه بندی ریسک های موجود در اجرای پروژه های ساختمانی بلند مرتبه سازی شهر مشهد با استفاده از مدل فرآیند سلسله مراتبی (AHP) می پردازد. بدین منظور با مراجعه به تحقیقات انجام گرفته، شاخص ها و ابعاد مختلف ریسک های موجود در صنعت ساختمان و پروژه های بلند مرتبه سازی شناسایی شد و بر مبنای این متغیرها، پرسشنامه ای طراحی گردید و روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش تمامی مدیران شرکت های ساختمانی بلند مرتبه ساز شهر مشهد بود، که تعداد آنها برابر 45 نفر شناسایی شد و همین تعداد با استفاده از شیوه نمونه گیری تمام شمار به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. پس از جمع آوری داده های تحقیق، بمنظور پاسخ به سوالات پژوهش از آزمون های مختلف آماری شامل تحلیل عاملی تأییدی و مدل فرآیند سلسله مراتبی، استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مشخص کرد که ریسک های پروژه های ساختمانی بلند مرتبه به دو نوع ریسک های داخلی و خارجی تقسیم می شوند. نتایج حاصل از رتبه بندی بر اساس تکنیک سلسله مراتبی (AHP) مشخص کرد که ریسک های داخلی دارای اهمیت بیشتری نسبت به ریسک های خارجی در پروژه های بلند مرتبه سازی شهر مشهد هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Risks Involved In the Construction Projects of High-Rise Buildings of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mahdi Jahanshahi Javaran 1
  • Babak Panahi 2
1 Nour Department, Iran University of Science & Technology
2 Razak School of Engineering and Advanced Technology, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Kuala Lumpur, Malaysia.
چکیده [English]

The current research aims to identify and rank the risks involved in the construction projects of high-rise buildings of Mashhad using Analytic Hierarchy Process (AHP) model. To achieve the research objective, through reviewing the literature, the different criteria and dimensions of the risks involved in construction industry and high-rise building projects were identified and on the basis of those criteria and dimensions, the research questionnaire was prepared and its reliability and validity were verified. The statistical population consisted of the entire managers of the construction companies of high-rise building of Mashhad, which 45 individuals of them were identified and based on whole-counting sampling method, all of them were selected as the research statistical sample. After data collection, to answer the research questions, various analytical methods including Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Analytic Hierarchy Process (AHP) were utilized. The generated results of CFA revealed that the existing risks in the construction projects of high-rise buildings can be categorized into two taxonomies of internal and external risks. The generated results of AHP indicated that the internal risks are more important than the external risks of the construction projects of high-rise buildings of Mashhad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • High-Rise Buildings
  • Mashhad