بکارگیری متدولوژی شش سیگما و فناوری RFID در مدیریت منابع انسانی پروژه‌های عمرانی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسالمی (واحد اراک)، اراک، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، امور اداری و اجرائی شورای انتظامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، تهران، ایران.

3 کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره)، قزوین، ایران.

چکیده

یکی از هزینه های اصلی در پروژه های عمرانی هزینه های ناشی از منابع انسانی است که مدیریت صحیح آن موجب افزایش بهره وری در پروژه های عمرانی خواهد شد. مهمترین مسئله در مدیریت منابع انسانی شناسایی زمان و نقاطی است که در آن نقاط پروژه ها با اتلاف زمان مواجهند. مدیریت زمان و افزایش راندمان کاری پروژه‌ها نیازمند بکارگیری روش‌ها و ابزارهایی است. در این مقاله با مطالعه موردی یک کارگاه عمرانی به چگونگی استفاده از متدولوژی شش سیگما و نقش فناوری RFID در شناسایی نقاط و نفراتی که در کارگاه دارای بیشترین زمان پرت هستند می پردازیم و سپس با ارائه راهکارهایی سعی در بهینه سازی و کاهش اتلاف زمان در پروژه می کنیم. پس از اعمال تغییرات در جهت کاهش زمان در این کارگاه نتایج بدست آمده در رابطه با بهینه سازی و کاهش زمان را مشاهده می کنیم. در این راستا با تلفیق دو شاخه مختلف شش سیگما که یک روش بهینه سازی است و فناوری شش سیگما روشی عملی را در جهت کاهش زمان های پرت شده و مدیریت آنها ارائه شد تا یکی از مباحث و مشکلات موجود در کارگاه های عمرانی بهینه سازی شده و در واقع به مدیریت زمان در منابع انسانی پرداخته شود. بدین ترتیب مشاهده گردید که با پیاده سازی فناوری RFID زمان پرت شده کارگران محاسبه شده و افرادی که دارای زمان پرت زیادی هستند شناسایی شدند و بهینه سازی آن با استفاده از راهکار جایگزینی افراد صورت پذیرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Six Sigma methodology and RFID technology in human resource management of construction projects

نویسندگان [English]

 • Alireza Hashemian 1
 • Samaneh Jadali 2
 • Amirhossein Hajibabaei 3
1 M. Sc. of Engineering and Construction Management, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University (Arak Branch), Arak, Iran.
2 M. Sc. of Public Administration, Administrative and executive affairs of Disciplinary Council, Tehran Construction Engineering Organization, Tehran, Iran.
3 B.Eng. of Civil Engineering, Faculty of Technical and Engineering, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
چکیده [English]

One of the main costs in construction projects is the cost of human resources, the correct management of which will increase productivity in construction projects. The most important issue in human resource management is to identify the time and points where projects face time wastage. Time management and increasing the work efficiency of projects requires the use of methods and tools. In this article, with a case study of a construction workshop, we will discuss how to use six sigma methodology and the role of RFID technology in identifying the points and people who have the most wasted time in the workshop, and then by presenting solutions to try to optimize and reduce time wastage in the project. After applying changes to reduce time in this workshop, we can see the results obtained in relation to optimization and time reduction. In this regard, by combining two different branches of six sigma, which is an optimization method, and six sigma technology, a practical method was presented to reduce wasted times and manage them, so that one of the issues and problems in construction workshops was optimized and In fact, time management should be addressed in human resources. In this way, it was observed that with the implementation of RFID technology, the wasted time of the workers was calculated and the people who have a lot of wasted time were identified, and its optimization was done using the solution of replacing people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Time management
 • human resources
 • construction project management
 • six sigma
 • RFID
 1.  امیری، م؛ حسینی کلاته، ف. "کاربرد رادیو شناسه در شهرداری الکترونیکی"، دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک، تهران، 1388.
 2.  امینی ، ناهید. امکان سنجی بکارگیری فناوری RFID در سیستم پارکینگ هوشمند ) (IPSبا در نظر گرفتن یک پارکینگ نمونه در شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی‌ارشد
  در رشته مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده آموزش های الکترونیکی، دانشگاه شیراز، 1389.
 3.  کراری، حبیب. "کاربرد فناوری RFIDدر شش سیگما وناب سازی فرآیندها"، دومین کنفرانس بین المللی  RFID، تهران، 1386.
 4.  پاند، پیتر؛ هالپ، لارنس. "شش سیگما چیست؟"، ترجمه: امیر صالحی‌پور، رسول نورالسناء، عباس سقایی، نشر دانشگاه علم و صنعت، 1383.
 5.  مجیبی، ت؛ آقاپور، الف؛ "چاش های فراروی اجرای متدولوژی شش سیگما در بخش خدمات دولتی"، پژوهشگر، سال هفتم، شماره تابستان (18)، صفحه 28 تا 36، 1389.
 6. Tolga Taner, m., "Critical Success Factors for Six Sigma Implementation in Large-scale Turkish Construction Companies", International Review of Management and Marketing, 3(4):212-225, 2013.
 7. Wyper, B., Harrison, A., "Deployment of Six Sigma methodology in Human Resource function: A case study, Total quality management, 11(4-6):720-727, 2000.