تحلیل شاخص های آسیب پذیر ناشی از زلزله در بافت فرسوده شهری مطالعه موردی محله فخاران واقع در شهرستان کازرون

نویسندگان

1 مربی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کازرون)، کازرون، ایران.

2 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کازرون)، کازرون، ایران.

چکیده

درحال حاضر بسیاری از شهرها کشور با مساله ای به نام بافت فرسوده مواجه هستند.این بافت ها یا هسته قدیمی شهرها بوده و به مرور زمان دچار فرسودگی و عدم کارایی شده اند و یا در دوران معاصر بدون رعایت ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی شکل گرفته و از این رو اکنون با مسائل و مشکلات بسیاری روبرو بوده و این مشکلات را به کل شهر نیز تسری می دهند.به نظر می رسد در بافت فرسوده با توجه به وسعت دامنه و شدت مسائل گریبان گیر این بافت ها کارآمدترین رویکرد که بتوان برای مواجهه با کاستی ها و نارسائی ها اتخاذ نمود،نیل به اهداف توسعه پایدار در عرصه بهسازی این بافت ها می باشد.هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های کالبدی بافت فرسوده و بکارگیری شیوه ها و راهبردهای موجود در جهت ارزیابی ریسک های بالقوه ناشی از رخداد زلزله با استفاده از یک مدل مفهومی ارائه شده است به منظور تعیین ریسک های بالقوه به روش کیفی در محله فخاران،واقع در شرق شهرستان کازرون پرداخته شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که گرفتن معبر و انهدام ساختمان ها به ترتیب طیف شدت ریسک های بالقوه برای محدوده مورد مطالعه را تشکیل می دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Earthquake Vulnerable Indicators in Exhausted Urban Tissue Case Study of Fakharan Neighborhood located in Kazerun County

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Ehsandoost 1
 • Ibrahim Zare 2
1 Lecturer, Young Researchers and Elite Club, Islamic Azad University (Kazerun Branch), Kazerun, Iran.
2 Lecturer, Islamic Azad University (Kazerun Branch), Kazerun, Iran.
چکیده [English]

Currently, many cities in the country are facing a problem called worn-out texture. These textures are the old core of cities and have become worn out and inefficient over time, or formed in modern times without observing the rules and regulations of architecture and urban planning. And so they are now facing a lot of problems and they are spreading to the whole city. It seems that in the worn texture, due to the wide range and intensity of the problems facing these tissues, the most efficient approach that can be used to deal with With the shortcomings and shortcomings, it is possible to achieve the goals of sustainable development in the field of improvement of these tissues. A conceptual model has been proposed to determine potential risks in a qualitative manner in Fakharan neighborhood, located in the east of Kazerun city. The results show that the passage of buildings and the destruction of buildings are in the range of risk severity, respectively. Potential for the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Worn tissue
 • vulnerability index
 • earthquake
 • Fakharan neighborhood
 • Kazerun city
 • Lantada, L. G. Pujades, and A. H. Barbat, "Vulnerability index and capacity spectrum based methods for urban seismic risk evaluation. A comparison," Natural hazards, vol. 51, no. 3, pp. 501-524, 2009.
 • Matsuoka and F. Yamazaki, "Building damage mapping of the 2003 Bam, Iran, earthquake using Envisat/ASAR intensity imagery," Earthquake Spectra, vol. 21, no. 1_suppl, pp. 285-294, 2005.
 • Martinelli, G. Cifani, G. Cialone, L. Corazza, A. Petracca, and G. Petrucci, "Building vulnerability assessment and damage scenarios in Celano (Italy) using a quick survey data-based methodology," Soil Dynamics and Earthquake Engineering, vol. 28, no. 10-11, pp. 875-889, 2008.
 • Sh, "The need for the transformation of urban management in Iran," Geography and Development, pp. 37-62, 2004.
 • Hamza and R. Zetter, "Structural adjustment, urban systems, and disaster vulnerability in developing countries," Cities, vol. 15, no. 4, pp. 291-299, 1998.
 • N. D. P. B. f. C. Prevention, Reducing Disaster Risk: A Challenge for Development-a Global Report. United Nations, 2004.
 • M. A, Gharakhlou., "Earthquake and Urban Crisis Management (Case Study: Babol)," (in In Persian), Geography, pp. 143-164, 2010.
 • M, "Reducing seismic risk in Tehran," Publications of the Housing and Islamic Revolution Foundation, 2001.
 • M, "Evaluation of land and urban segmentation pattern in housing vulnerability to natural disasters," Proceedings of the Seminar on Housing Development Policies in Iran, vol. 2, 1997.
 • Rashed, "Measuring the Environmental Context of urban vulnerability to Earthquake Hazards: An Integrative Remote Sensing and GIS Approach," Uc Santa Barbara and San Diego State University, 2003.
 • Wu, T. Ma, H. Jiang, and C. Jiang, "Multi-scale seismic hazard and risk in the China mainland with implication for the preparedness, mitigation, and management of earthquake disasters: An overview," International Journal of Disaster Risk Reduction, vol. 4, pp. 21-33, 2013.
 • Chui, J. Y. Feng, and L. Jordan, "From good practice to policy formation—The impact of third sector on disaster management in Taiwan," International journal of disaster risk reduction, vol. 10, pp. 28-37, 2014.

[13]    M. Murata, "A science instruction for the prevention and reduction of 2020 Nankai earthquake disaster in Tokushima, Southwest Japan," Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 143, pp. 404-406, 2014.

[14]    S. A. M, Yavari. Y, Anbari. M, Hamidifard, "Urban crisis management in earthquakes using AHP hierarchical method," (in In Persian), Sixth International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, 2011.

[15]    M. B, "Evaluation of improvement of urban worn-out structures with earthquake crisis management approach," Master Thesis, 2012.

[16]    P. N. Z, Eghabli. A.R, Farajirad. B, Beigbabaie, "Modeling the identification of risk areas using the AHP model in GIS environment for urban crisis management (Case study: District 8 of Tabriz Municipality)," (in In Persian), Geographical space, pp. 183-200, 2012.

[17]    F. S. S, Givechi. M, Eskandari. A, Sarsangi., "Assessing the Vulnerability of Historical Textures of Cities to Earthquakes Using Analytic Hierarchy Process (AHP) and Geographic Information System (GIS) Case Study: Fahadan Neighborhood, Yazd," (in In Persian), Crisis Management, pp. 5-12, 2014.

[18]    A. M. S, Modiri. F, Zafarghandi. A, Ghanbarinasab, "Perspectives of the city's vulnerability to environmental hazards and its effective components by using the Q-Method," (in In Persian), Crisis Management, 2015.

[19]    A. A. G. A, Siami. K, Taghinejad. E, Zahedi Kalaki., "Estimating Gorgan’s vulnerability to earthquakes with emphasis on the distance from infrastructure using fuzzy logic," Crisis Management, vol. 8, 2016.

[20]    S. M. Zh, Pourmousa. M, Eskandarpour., "Improvement and renovation of worn-out urban structures with emphasis on public participation (Case study: Dolab neighborhood of Tehran)," Environmental planning, pp. 143-164, 2012.

[21]    N. E, "Spatial analysis of urban worn-out structures; Case study: District 10 of Tehran," (in In Persian), Urban management, vol. 31, pp. 269-280, 2014.

[22]    R. K. M, Mohammadi. T, Abobakri., Dilapidated urban spaces (improvement and renovation planning). Imam Reza International University, 2014.

[23]    B. a. B. Müller, V. , "Large Urban Distressed Areas: a difficult challenge for European cities, LUDA PROJECT," Project coordinated by Institute of Ecological and Regional Development, Dresden., 2006.

[24]    A. S. H, Taghavigodarzi. M, Beyranvanzadeh., "Analytical approach to unsuitable urban textures, worn texture of Bandar Abbas," Environmental planning, vol. 4, pp. 15-45, 2011.

[25]    I. Nakabayashi, "Urban planning based on disaster risk assessment," in Disaster Management in Metropolitan Areas for the 21st Century, Proceedings of the IDNDR Aichi/Nagoya International Conference, 1994, pp. 1-4.

[26]    M. M. M, Soleimani. S. Toulaie. E, Chavoshi, "Vulnerability of worn texture in the central part of Tehran against earthquakes (Case: Region 12)," (in In Persian), Human Geography Research, vol. 73, pp. 1-18, 2010.

[27]    A. M. E, Boroumand, "Investigating the Role of City Texture Pattern in Reducing Earthquake-Related Physical Injuries (Case Study: Gharb and Darkeh Towns) (Tehran Region 2)," (in In Persian), Environmental planning, vol. 17, pp. 111-130, 2012.

[28]    S. J. M, MasoumPourSamakoush. Sh, Saiedi. H, Shahbazi, "Investigation of Earthquake Crisis Management in Dilapidated Parts of Kermanshah Case Study: Faizabad Neighborhood," (in In Persian), Environmental planning, vol. 4, pp. 41-66, 2011.

[29]    A. M, Crisis management in urban areas. Organization of Municipalities of the country, 2001.

[30]    M. H, "Urban development today, worn-out structures of the future," City identity, vol. 4, pp. 87-94, 2010.

[31]    A. M, Density in urban planning. Tehran University (in In Persian), 2003.

[32]    Z. R. A, Saneie. H, Varesi., "Statistical analysis of earthquake risk in districts 11 and 12 of Tehran," (in In Persian), Planning and arranging space, vol. 3, pp. 91-111, 2009.

[33]    T. B. P, Rahmani. Sh, Araqi, "Worn parts of Malayer and ways to organize it," (in In Persian), Environmental planning, vol. 3, pp. 117-134, 2010.

[34]    K. H. H, Fathi. F, Eshghabadi, "Evaluation of seismic vulnerability in the studied sample city: District 10 of Tehran," (in In Persian), Human Geography Research, vol. 41, pp. 1-20, 2009.

[35]    Z. M. K, Mohammadidahcheshmeh. A, Pourahmad. M, Ghalibaaf, "Prioritize the safety of worn-out Parts of Karaj metropolis using multi-criteria evaluation model," Human Geography Research, vol. 44, 79, pp. 1-14, 2012.

[36]    Z. H, Isfahan Province, Iran Tourism. 1998.

[37]    Z. K, Urbanization and city planning in Kazerun. Ganje Honar (in In Persian), 2005.

[38]www.google.com/maps/@29.6145935,51.6574042,6543m/data=!3m1!1e3?hl=en. (accessed).

[39]    Regulations for the design of buildings in the event of an earthquake 2800, 4 ed.

[40]    M. H, Structural and tectonic geology. (in In Persian), 2001.

[41]    S. C. o. Iran, "Results of the 2016 census," 2016.

[42]    "The first stage of the study of the plan to improve and renovate the worn-out parts of Kazerun," 2008.

[43]www.google.com/maps/@29.6169704,51.6519858,2535m/data=!3m1!1e3. (accessed.(

[44]    H. S. H, Givehchi, "Fundamental strategies to identify and analyze potential risks of natural disasters in urban areas with worn parts," (in In Persian), The Second International Conference on Comprehensive Crisis Management in Natural Disasters, Tehran, 2006.

[45]    Y. M. Sh, Hashemi. A, Dolatkhah, "Improving urban worn-out structures and appropriate solutions to prevent earthquake problems in the form of urban planning," (in In Persian), Fifth International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, 2007.

[46]    S. S, Guide to Identification and Intervention in Worn Parts (Approved by the Supreme Council of Urban Planning and Architecture of Iran - June 2005). 2007.

[47]    J. M, "Analysis of worn-out structures and urban problem-solving and its strategies," Urban planning inquiries, 2003.

[48]    S. H. M, Fathi., "Design and application of spatial models for seismic vulnerability assessment and analysis in urban planning and management," Journal of Sofeh Architecture and Urban Planning, vol. 46, 2008.

[49]    G. K. R, Bagheri., "The effects of proper urban design in reducing earthquake losses, with emphasis on Bam sample," International Conference on Earth Hazards (Natural Disasters and Countermeasures), 2005.