راهکارهای مقاومسازی و تقویت سازه های آموزشی و بررسی مشکلات اجرایی مقاومسازی

نویسندگان

1 گروه آموزشی عمران مدیریت پروژه، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (واحد یزد)، یزد، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شیراز)، شیراز، ایران

چکیده

اجرای بهسازی لرزه ای ساختمانهای آموزشی یکی از اولویت های اصلی دولت بعد از وقوع زلزله بم به شمار می رود. این واقعه توجه دولت مردان را به این نکته جلب کرد که بهسازی ساختمان های آموزشی در کشور ایران یک ضرورت تاریخی است که اگر پاسخ مناسب به آن داده نشود در مقابل نسل های آتی کشور مسئول خواهند بود. این پژوهش جهت شناسایی چالش های پیش روی سازمان نوسازی مدارس در رابطه با اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی و ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها، انجام گرفته است. ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و تحقیقات انجام شده پیرامون مشکلات پروژه ها و عوامل موفقیت و شکست سازمان ها در رسیدن به اهداف کیفی و همچنین با توجه به نظر کارشناسان ، چند عامل به عنوان چالش های اصلی در سازمان نوسازی مدارس شناسایی گردید. سپس، بواسطه پرسشنامه نظر دست اندرکاران پروژه های مقاومسازی ادارات نوسازی مدارس استان ها جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. سپس مشکلات اولویت بندی شده و راهکارهایی با توجه به نظر کارشناسان جهت برطرف نمودن اولویت های اولیه این چالش ها ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strengthening Solutions and Reinforcement of Educational Structures and Review of Executive Problems in Strengthening

نویسندگان [English]

 • Neda Kosarifard 1
 • Mohammadmehdi Jabbari 2
1 Department of Civil Engineering, Project Management, Islamic Azad University of Science and Research (Yazd Branch), Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University (Shiraz Branch), Shiraz, Iran
چکیده [English]

abstract- Seismic upgrading of educational buildings is one of the government's top priorities after the Bam earthquake. This incident drew the attention of the authorities to the fact that the renovation of educational buildings in Iran is a historical necessity If not answered properly, they will be responsible for future generations of the country. This research is done in order to identify the challenges facing the Organization in relation to the implementation of educational buildings and retrofitting offer know-how to fix them. At first, by studying the literature of the subject and researching on the problems of projects and the success factors of organizations in achieving their quality goals, and according to experts, several factors were identified as major challenges in the school renovation organization. Then, the questionnaires were collected and analyzed by the Provincial School Renovation Project. Priority problems were then identified and solutions were considered by experts to address the initial priorities of these challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strengthening
 • Educational Structures
 • School Renovation Organization
 1. آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد2800). (1384). مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 2. سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور "گزارش مهدی زاده 1389"، تهران، ایران
 3. تسنیمی,عباسعلی,1379,"بهسازی ومقاومسازی لرزه ای ساختمان"مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن,تهران
 4. نادر پور، محمدنادر و شابدین، مچتبی. (1392). واکاوی نواقص متداول در گزارشهای مراحل مختلف مقاومسازی ساختمانهای مدارس کشور
 5. بختیار نصرآبادی، حسنعلی. (1385). بررسی وضعیت فضای فیزیکی مدارس شهر اصفهان با توجه به استانداردهای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، شماره21
 6. طبائیان، سیده مرضیه، حبیب، فرح و عابدی، احمد. (1390). دیدگاه دانش آموزان دبیرستان های مطلوب و نامطلوب نسبت به رنگ فضای آموزشی و راههای بهبود کیفیت فضای تحصیلی. فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره38
 7. تنکابنی پور، سید مهدی. (1384). اصول مقاومسازی ساختمانها"انتشارات آزاده,تهران,ایران
 8. تکیه خواه، سوما و محمدصائب قجر، 1391، مروری بر الگوهای بهسازی رفتار لرزه ای مدارس با مصالح بنایی و خشتی، همایش ملی عمران و توسعه پایدار، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران،
 9. معاونت امورفنی وتدوین معیارها,1385," دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان های موجود"نشریه شماره364,سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور,تهران,ایران
 10. معاونت امورفنی وتدوین معیارها,1385,"فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود"تجدیدنظر اول ,نشریه شماره251,سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور,تهران,ایران
 11. معاونت امورفنی وتدوین معیارها,1385," راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه های بهسازی لرزه ای ",نشریه شماره390,سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور,تهران,ایران
 12. ثنایی، پروفسور ابراهیم و بهزاد عبدی، 1381، مقاوم سازی ساختمانهای بتن مسلح، اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها، تهران، دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، عمران،
 13. طایفی نصرآبادی، عباسعلی و محمد حسین رشیدی مهرآبادی،  1387 ، روش های مقاوم سازی و بهسازی سازه های بنایی و خشتی در برابر زلزله ، مجله مهندسی عمران
 14. شرکت مشاوره  مهندسی فناوران نواندیش ماد  ، 1391  ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﻋﺎرﺿﻪﯾﺎﺑﯽ دﻻﯾﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎ  در اداره ﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن  
 15. صفاخواه، سروش؛ محمدحسین ثقفی و علی خیرالدین، 1388، آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی موجود، اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 16. پورقاسمیان، ناصر؛ عبدالله حسینی و اسرافیل کسرایی، 1388، ارائه مدل سود-هزینه جهت ارزیابی اقتصادی پروژههای بهسازی لرزه ای در ساختمانهای موجود، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها، تهران، دانشگاه تهران
 17. سالخورده، سالار و حسین امینی، 1390، بهسازی لرزه ای ساختمان های با مصالح بنائی، چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار، خمین
 18. خانزادی، مصطفی و سهیل موسوی خونساری، 1389، ارزیابی مقاومسازی ساختمانهای موجود با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک، بابلسر، موسسه آموزش عالی پردیسان،
 19. محمدپورلیما، مهدی، 1389، بهسازی لرزه ای سازه های با مصالح بنایی درایران و بررسی مشکلات اجرایی و ارائه راه حل آنها، سومین همایش مقاوم سازی و مدیریت شهری، خمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
 20. بهشتی اول، سید بهرام، 1385، مروری بر آیین نامه ها و دستورالعمل های بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود و مقایسه کیفی آنها با دستورالعمل بهسازی ایران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی، تهران، شرکت روژه های مقاومسازی وتخریب بازسازی کشور
 21. یعقوبی، صالح وتوکلی زاده، 1388، مبانی بهسازی لرزه‌ای و کاربرد مواد مرکب در مهندسی عمران.
 22. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1376). روش های تحقیق در علوم رفتاری. نشر آگه
 23. دانایی فرد، حسن و الوانی، سید مهدی. (1388). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. انتشارات صفار- اشراقی
 24. ساعی، علی. (1377). آمار در علوم اجتماعی با کاربرد نرم افزارspss/pc+ در پژوهش های اجتماعی. موسسه نشر جهاد دانشگاهی
 25. پاینده، امیر تیمور؛ امیدی نجف آبادی، مریم و مسعودی فر، فهیمه. ضریب آلفای کرونباخ؛ مفاهیم، کارکرد و شیوه های نوین آن
 26. Tande, S. and R. M. Karad "Performance Based Inelastic Seismic Analysis of Buildings."
 27. El-Assaly, M., S. El-Kholy, et al. "Seismic Assessment of Retrofitted RC Structures Using Traditional and New Repair Techniques."
 28. Jagadish, K., S. Raghunath, et al. (2003). "Behaviour of masonry structures during the Bhuj earthquake of January 2001." Journal of Earth System Science 112(3): 431-440
 29. Yakut, A. (2004). "Reinforced concrete frame construction." World Housing Encyclopedia–Summary Publication: 9-1
 30. Hattis, D. and F. Krimgold (2010). Integrated Incremental Seismic Rehabilitation: A Practical Approach to Reducing Risk in Existing Vulnerable Buildings. Improving the Seismic Performance of Existing Buildings and Other Structures, ASCE
 31. MacRae, G. and R. Dhakal (2011). Lessons from the  February  2011 M6. 3   Christchurch earthquake.  6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Teherán, Irán
 32. Yekrangnia, M. and A. M. Sari "PERFORMANCE OF" SAFE ROOM" UNDER JACK-ARCH ROOF COLLAPS.
 33. Valdebenito, G., M. Sánchez, et al. "SEISMIC VULNERABILITY OF HISTORICAL MASONRY STRUCTURES IN CHILE: A STATE-OF-THE-ART REVIEW
 34. Matsumoto, Y., S. Yamada, et al. (2012). "Damage to Steel Educational Facilities in the 2011 East Japan Earthquake: Part 1 Outline of the Reconnaissance and Damage to Major Structural Components. 15th World Conference on Earthquake  Engineering   (15WCEE)
 35. Ghotkar, R., K. Pande, et al. "Evaluation and Study of Commercially Available Adhesives "IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSRJMCE" ISSN: 2278-1684 Volume 2, Issue 1 (July-Aug 2012), PP 01-0729.
 36. Ravi, R. and C.Manoharan "Xperimental Studies on Characterising Of Aseismic Performance of Reinforced Concrete Frames."