شناسایی میزان عوامل موثر بر مدل کسب و کار با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)، تهران، ایران

چکیده

هدف این شناسایی میزان عوامل موثر بر مدل کسب و کار با رویکرد تصمیم گیری چند متغیره بوده است. بررسی ادبیات مدل های کسب و کار، نشان داد که مدل های رقابتی و زنجیره ارزش پورتر نقش مهمی در مدل های کسب و کار ایفا می کنند. در این پژوهش کارشناسان شرکت ساختمان و فروش مهندسی سازان، با بررسی مبانی ضروری مدل کسب و کار، اهمیت زنجیره ارزش پورتر و مولفه های رقابتی، به بررسی و اولویت بندی مدل های رقابتی و زنجیره ارزش پورتر پرداختند.ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه زوجی و روش سلسله مراتبی AHP در نرم افزار EXCEL بوده است. جامعه آماری تحقیق، شامل کارشناسان و مدیران شرکت مهندسی سازان در شیراز می باشند. حجم جامعه آماری 10 نفر مشخص شد. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 5 نفر انتخاب شدند. براساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از 5 خبره، در مدل رقابتی، قدرت چانه زنی تامین کنندگان در بالاترین اولویت قرار داشته است. همچنین نشان داده شد که در مدل زنجیره ارزش، فعالیت های اصلی، اهمیت بالاتری نسبت به فعالیت های پشتیبان دارند. در بررسی زیرمعیارهای فعالیت های اصلی، بازاریابی در بالاترین اولویت قرار گرفت. همچنین در بررسی زیرمعیارهای فعالیت های پشتیبان، ساختار سازمانی، بیشترین وزن را کسب نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Factors Affecting a Business Model Using a Fuzzy Approach

نویسندگان [English]

 • Fattah Peiravian 1
 • Azim Hosseini 2
1 PhD Student, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University (South Tehran Branch), Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University (South Tehran Branch), Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was an attempt to identify the factors influencing business model using the multi-criteria decision-making approach. Review of the literature on business models shows that competitive models and Porter's value chain play a vital role in business models. In the present study, the experts of Mohandesi Sazan construction and sale Company investigate the critical foundations of business model, the importance of Porter's value chain and different elements of competition in order to evaluate and prioritize Porter's competitive models and value chain. The instruments used in this study include a pairwise comparison questionnaire and the AHP hierarchy technique in the EXCEL software. The population of the study consisted of experts and managers of Mohandesi Sazan Company in Shiraz (10 individuals). Five members of the population were selected using snowball sampling method. According to the results obtained from analysis of data collected from 5 experts, the bargaining power of suppliers is the top ranking element in the competitive model. The results also showed that the primary activities transcend the support activities in the value chain model. The evaluation of the sub-criteria associated with the primary activities showed that marketing is the top-most priority among other sub-criteria while evaluation of the sub-criteria associated with support activities suggested that firm architecture outweighs other sub-criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Business Model
 • construction Industry
 • Competitive Advantage
 • Porter’s Value Chain
 1. Virtanen, P. & Kavita, P. (2018), Reconfiguring the Higher Education Value Chain. Management in Education, 24 (4): 166-171
 2. Nugyen, T., (2017). Applying Strategic Analysis in Business strategy to enhance competition and innovation (Construction Industry). Construction Management and Economics, 1-45.
 3. رضائی، ع.، سلیمانی، ح.، موسوی، ی.، (۱۳۹۴). تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش، چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران، شرکت خدمات برتر
 4. Armando, Eduardo, Azevedo, Ana Claudia, (2016), Business Strategy And Upgrading in Global Value Chains: a Multiple Case Study in Information Technology firms of Brazilian origin, RAI Revista de Administração e Inovação 13, 39–47
 5. Timmers, P. (1998). "Business Models for Electronic Markets." Electronic Markets 8 (2), 3-8
 6. Linder, J.C. and Cantrell, S. (2000). "Changing Business Models: Surveying the Landscape". Accenture Institute for Strategic Change, Cambridge, MA
 7. Chesbrough, H. and Rosenbloom, R.S. (2000). "The Role of the Business Model in capturing value from Innovation: Evidence from XEROX Corporation's Technologh Spinoff Companies." Boston, Massachusetts: Harvard Business Review.
 8. Amit, R. and Zott, C. (2001)." Value Creation in E-Business". Strategic Management Journal, 22, 493-520.
 9. Shafer, S.M., Smith, H.J. and et al. (2005). "The Power of Business Models. Business Horizons ."48(3), pp. 199-207.
 10. Osterwalder, A., Pigneur, G. and et al. (2005)." Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept".
 11. Rajala, R. and Westerlund, M. (2007) "A business model perspective on knowledge-intensive services in the software industry’, Int. J. Technoentrepreneurship, Vol. 1, 1, pp.1–20.
 12. Johnson, M.W., Christensen, C.M. and et al. (2008), "Reinventing your Business Model." Harvard Business Review, December, pp. 51–59.
 13. Wirtz, B.W., Pistoia, A. and et al. (2016)."Business models: origin, development and future research". Long Range Plan. 1e19.
 14. Teece, D.J., (2017). Business models and dynamic capabilities, Long Range Planning.
 15. پورتر، مایکل (1991)، استراتژی رقابتی تکنیکهای تحلیل صنعت و رقبا، چاپ چهارم، ترجمه جهانگیر مجیدی و عباس مهر پویا، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
 16. اصغرزاده، ف، طبری، ض.، بری، م.، (۱۳۹۳). تحلیل مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر در رشد اقتصادی واحدهای صنعتی، اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، بابلسر.
 17. فیض آبادی، ج.، (1382)، مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تامین، ماهنامه تدبیر: 131، 47-54.
 18. محمدی پور، علیرضا، بصیری، محمد حسین، (1388)، بررسی زنجیره ارزش مس در ایران از دیدگاه استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس.
 19. عباسیان، ع.، شریفی، کیومرث و خزایی کمجانی، محمدتقی، (1392). شناسایی عوامل موثر بر مزیت رقابتی شرکت های فعال در صنعت ساختمان، فصل نامه علم ی اقتصاد مسکن: 2۱.
 20. عادلی راد، م . (1393)."بررسی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود مدلهای بلوغ مدیریت پروژه و انتخاب  مدل بهینه برای شرکتهای پیمانکاری EPC مورد مطالعاتی شرکت نصب نیرو مپنا". دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها .
 21. رزمی، ج. ؛ سلطانی گرگانی، ب.(1392)."ارایه مدلی نوآورانه مبتنی بر مفاهیم مدیریت زنجیره تامین جهت انتخاب پیمانکار در پروژه های عمرانی."دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،انجمن مهندسی صنایع ایران.
 22. Cok, S. (2017), the Value of the Manager in the Value Chain. Management Decision, 44 (3): 442-447.
 23. Indiatsy,M., Mwangiiuy, M.S. and et al. (2014)." The Application of Porter’s Five Forces Model on Organization Performance: A Case of Cooperative Bank of Kenya Ltd European Journal of Business and Management www.iiste.org ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online)Vol.6, No.16, 2014.
 24. دیانتی، م.(1393). "ت‍دوی‍ن‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ از طری‍ق‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ پ‍ورت‍ر ب‍ه‌ روش‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ مدیریت دولتی".