ارزیابی و مقایسه تأثیر "تحریم" و "سوء مدیریت" بر روند اجرای طرح‌های تأسیسات شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد اهواز)، اهواز، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد اهواز)، اهواز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و مقایسه تأثیر "تحریم" و "سوء مدیریت" بر روند اجرای طرح‌های تأسیسات شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بود. پژوهش حاضر از نظر روش قیاسی-استقرائی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان شرکت ملی نفت می باشد که شامل 200 نفر انتخاب شد؛ و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 131 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. در این پژوهش از تکنیک AHP استفاده شد. همچنین از طریق مقایسات زوجی و روش AHP و با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice استفاده شد. بدین منظور با بهره گیری از رویکرد سلسله‌مراتبی، ابتدا با استفاده از این روش درخت سلسله‌مراتب تشکیل گردید، سپس به بررسی گزینه‌های مورد بررسی با توجه به معیارهای پرداخته شد و پس از آن به بررسی عوامل بر مبنای تابع هدف پرداخته شد سپس با بهره گیری از رویکرد سلسله‌مراتبی، ابتدا درخت سلسله‌مراتب تشکیل و سپس به بررسی گزینه‌های مورد بررسی با توجه به ارزیابی و مقایسه تأثیر تحریم و سوء مدیریت بر روند اجرای طرح‌های تأسیسات شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب پرداخته شد و به ترتیب دانش مدیران، مدیریت منابع انسانی، عوامل فرا سازمانی، رفتار اخلاقی مدیران، علم و فن‌آوری، مالی و بانکی، اقتصاد و تدارکات و کالا تاثیر بسزایی بر روند اجرای طرح‌های تأسیسات شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب داشت. همچنین سوء مدیریت بیشتر از تحریم بر روند اجرای طرح‌های تأسیسات شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating and comparing the impact of "sanctions" and "mismanagement" on the implementation process of the National Petroleum Company's facilities

نویسندگان [English]

 • Mehdi Ahmadi 1
 • Sayyed Fathullah Sajedi 2
1 M.Sc. in Engineering & Construction Management, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University (Ahvaz Branch), Ahvaz, Iran
2 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University (Ahvaz Branch), Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to evaluate and compare the impact of "sanctions" and "mismanagement" on the implementation process of the National Petroleum Zones Company's facilities. The present study was applied in terms of deductive-inductive method and in terms of purpose. The statistical population includes all managers, deputies and experts of the National Iranian Oil Company (NIOC), including 200 people. The sample size was 131 using Cochran formula. The research instrument was a researcher-made questionnaire. AHP technique was used in this study. Also by paired comparisons and AHP method using Expert Choice software. For this purpose, using the hierarchical approach, the hierarchical tree was first formed using this method, then the alternatives were evaluated according to the criteria and then the factors based on the objective function were investigated and then using The hierarchical approach was first to form a hierarchy tree, and then to examine the options examined to evaluate and compare the impact of sanctions and mismanagement on the implementation process of the National South Oil Company's facility design projects, and to manage managers' knowledge, human resources management, and trans-organizational factors, respectively. , Ethical Behavior of Managers, Science and Ph Innovation, finance and banking, economics, logistics and commodities had a major impact on the implementation process of the National South Oil Company's facilities. Further mismanagement of the sanctions also affects the process of implementation of the National Petroleum Company's facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sanctions
 • Mismanagement
 • Implementation Process
 • Facility Plans
 • National South Oil Company
 1. حسن‌زاده، مهرداد و میر حصاری، سارا، ۱۳۹۵، اثر تحریم‌های بین‌المللی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران، نخستین کنفرانس بین‌المللی پارادیم­های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی
 2. Kaempfer, W.H., Lowenberg, A.D, 2017, The political economy of economic sanctions. Elsevier, Vol. 2 of 445 Handbook of Defense Economics, Ch. 27, pp. 867–911.
 3. Lizardo, R.A., Mollick, A.V, 2017 ,Oil price fluctuations and U.S. dollar exchange rates. Energy Economics Ch. 32, pp. 399–408.
 4. Bradrani,R. Li,X & Xu,L.(2017).Bank Failures and Management Inefficiency During the Global Financial Crisis.Handbook of Investors' Behavior During Financial Crises 2017, pp. 191-201
 5. Zhang, L.Song,j.(2017).The root causes of ineffective and inefficient healthcare technology management in Benin public health sector. Health Policy and Technology Vol. 6, No. 4, December 2017, pp. 446-456
 6. آزادی، عباس و کرد، منا، ۱۳۹۵، نقش تحریم‌های اقتصادی در تولید کشورهای در حال توسعه، دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری، مازندران - بابل، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش.
 7. بوداقی­خواجه­نوبر، حسین و معروفی،کریم، ۱۳۹۵، بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی ایران بر تغییر شیوه‌های تجارت بین‌الملل در شرکت‌ها، کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری، تهران، دبیرخانه کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری.
 8. شریعت­پناهی، سیدجواد و قدس، بهاره، ۱۳۹۴، بررسی مشروعیت تحریم‌های اقتصادی یک جانبه آمریکا بر علیه ایران، کنفرانس جامع و بین‌المللی اقتصاد مقاومتی، بابلسر، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال.
 9. ذوالفقاری، الهام و جانقربان، مهدی، ۱۳۹۴، تحریم اقتصادی و اثرات آن بر ایران، نخستین همایش بین‌المللی جامع مدیریت ایران، تهران، مرکز همایشهای توسعه ایران.