توسعه مدل مفهومی کنترل کیفیت ساخت ساختمان بـوسیله ذینفـعان مختلـف با استفاده از گوشی های هوشمند

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، ایران

چکیده

در سال های اخیر پیشرفت در فناوری های گوناگون به کمک صنعت ساخت ساختمان آمده و نه تنها برخی از معضلات را کاهش داده است بلکه راهکارهای نوینی را نیز پیش روی عوامل ساخت و گروه های مختلف درگیر با آن قرار داده است. در این پژوهش به ارزیابی کاربرد گوشی های هوشمند در کنترل و نظارت بر ساخت پرداخته شده و الگویی از ذینفعان و عوامل جهت این منظور توسعه یافته است. روش گردآوری و تحلیل داده ها شامل ارزیابی پیشینه پژوهش، استفاده از پرسشنامه آماری و تحلیل فرایند سلسله مراتبی است. در تحلیل آماری از نرم افزار SPSS و در روش تحلیل فرایند سلسله مراتبی AHP از نرم افزار Expert choice استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 60 نفر از خبرگان است. در انتهای بخش آماری 21 معیار کلی شناسایی شده است. این معیارها بعلاوه هفت گروه مختلف از ذینفعان که می توان از آنها در کاربرد گوشیهای هوشمند جهت نظارت بر ساخت بهره برد به روش تحلیل فرایند سلسله مراتبی تحلیل شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که سه گروه از ذینفعان دارای اهمیت بیشتری هستند. در بین معیارهای شناسایی شده نیز سه معیار اصلی عبارتند از مقاومت سازه، رعایت مقررات ملی ساختمان، رعایت الزامات فنی. در ب استفاده از مستندات مانند عکس و فیلم در نرم افزار، اولویت بندی پاسخ دهندگان در نرم افزار توسط سازمان رسیدگی کننده بر اساس اهمیت هر یک از ذینفعان، کاربر پسندکردن نرم افزار و سادگی کاربرد آن از جمله برخی از راهکارهای ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of conceptual model of quality control of construction by different stakeholders using smartphones

نویسندگان [English]

 • Arin Nazarian 1
 • Ehsan Asnaashari 2
1 M.Sc. Student, Islamic Azad Univesity E-Campus, Iran
2 Assistant Professor, Islamic Azad Univesity E-Campus, Iran
چکیده [English]

In recent years, advances in various technologies have come with the help of the building industry and have not only mitigated some of the dilemmas but also introduced new solutions to the factors of construction . In this study, we evaluate the use of smartphones in manufacturing control and monitoring and develop a model of stakeholders and factors for this purpose. The data collection and analysis method included evaluation of research background, use of statistical questionnaire and hierarchical process analysis. Statistical analysis was performed using SPSS software and AHP was done by "Expert choice" software. The statistical population of the study consisted of 60 experts. At the end of the statistical section, 21 general criteria are identified. These criteria, along with seven different stakeholder groups that can be used in the use of smartphones to monitor manufacturing, have been analyzed through hierarchical process analysis. The results showed that three groups of stakeholders are more important. Among the identified criteria, three main criteria are structural resistance, compliance with national building regulations, and technical requirements. In the use of documentation such as photos and videos in the software, prioritizing the respondents in the software by the examiner based on the importance of each stakeholder, the user-friendliness of the software, and its ease of use are some of the solutions provided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality control
 • building construction
 • stakeholders
 • smartphones
 1. یغمایی، فرزاد، (1394)، مدیریت ذینفعان در صنعت ساخت، کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، دوره دوم، تهران.
 2. Wu X. (2007), Stakeholder identifying and positioning (SIP) models: from Google’s operation in China to general case analysis framework,” Public Relations Review, Vol. 33, pp. 415-425.
 3. Fontaine Ch., Haarman A. Schmid S.( 2006), The Stakeholder Theory, 2006, Available­ at: http://www.edalys.fr/documents/Stakeholders%20theory.pdf.
 4. Ferenc, P., Varmus, M., Vodák, J. (2017), Stakeholders in the Various Field and Relations Between Them, International scientific conference on sustainable, modern and safe transport, pp. 166 – 170.
 5. Mashwama, X.N, Aigbavboa,C.,­ (2016),Investigation of construction stakeholders’ perception on the effects & cost of construction dispute in Swaziland, Creative Construction Conference, pp. 196 – 205.
 6. Fageha, M., Aibinu, A, (2013), Managing Project Scope Definition to Improve Stakeholders ‘Participation and Enhance Project Outcome, 26th IPMA World Congress, Crete, Greece, pp. 154 – 164.
 7. Akao, Y, & Mazur, G, (2003), “The leading edge in QFD: past, present and future”, International Journal of Quality Reliability Management, 20, 20-35.
 8. Hunt, R, & Xavier, F, (2003), “The leading edge in strategic QFD”, International Journal of Quality Reliability Management, 20, 56-73.
 9. Woodhead, , Stephenson, P. and Morrey, D., (2018), Digital construction: From point solutions to IoT ecosystem, Journal of Automation in Construction, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.05.004.
 10. Yung, P., and Yip, B. (2010). Construction quality in China during transition: A review of literature and empirical examination. International Journal of Project Management, Elsevier Ltd and IPMA, 28(1), 79–91.
 11. Jha, K. N., and Iyer, K. C. (2006). Critical Factors Affecting Quality Performance in Construction Projects. Total Quality Management & Business Excellence. 17(9), 1155–
 12. ضیغمی، الف. الف.، طاهری امیری، م.ج. و جواهری بارفروشی، م.، (1396)، بررسی دشواری های نظارت پروژه‌های عمرانی در سیستم نظارتی کشور ایران با استفاده از روش FMEA و ارائه راهکار در جهت بهبود آن، فصلنامه علمی تخصصی مهندسی و مدیریت ساخت، سال دوم، شماره ششم.
 13. Lu, X., Xu, Z., Cheng, Q., Guan, H., Deng, L. and Zhang, z., (2018), A smart phone-based system for post-earthquake investigations of building Damage, International Journal of Disaster Risk Reduction, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.10.008.
 14. خاکی، غ. ر.، (1387) روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، نوبت چاپ یازدهم، انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشارات درایت، تهران.