شناسایی و بررسی ریسک های قرارداد EPC در پروژه های بزرگ (مطالعه موردی پروژه مشهد مال)

نویسندگان

1 گروه عمران دانشگاه ازاد رودهن تهران ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رودهن)، رودهن، تهران، ایران

چکیده

مدیریت ریسک یکی از 10 حوزه دانش علم مدیریت پروژه است که در 5 مرحله شناسایی زمینه ریسک، شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک، استراتژی های ریسک و پایش و تجدید نظر انجام می شود و مدیران پروژه را در اتخاذ شرایط ایمن برای طراحی و اجرا یاری می کند. تعدد عوامل مخاطرآمیز، تاخیرات، حجم بالای فعالیت های کاری و تامین مالی در پروژه های بزرگ عمرانی رتبه بندی ریسک را پیچیده و استفاده از این شیوه را دشوار کرده است. از طرفی در قراردادهای EPC ریسک های بسیاری متوجه پیمانکار پروژه است که اهمیت این مسئله را دوچندان می کند. در این پژوهش، جهت تحلیل ریسک های پروژه ی بزرگ مشهد مال از روش نزدیکی به گزینه ی ایده آل استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که ریسک های تامین مالی، تغییرات نقشه و کاربری، تامین مصالح، تداخل کاری پیمانکاران با یکدیگر و تاورکرین ها و نوسانات ارزی و تحریم ها به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم ریسک های شناسایی شده و در انتهای مقاله پاسخ به این ریسک ها آورده شده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Evaluating the Risks of EPC Contract in Large Projects (Case Study of Mashhad Mall Project)

نویسندگان [English]

  • Amirreza Nazari 1
  • Behnood Barmayevar 2
1 Department of Civil Engineering, azad University of Roodehen Tehran, Iran
2 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University (Roudehen Branch), Roudehen, Tehran, Iran
چکیده [English]

Risk Management is one of the 10 Knowledge Management Project Knowledge areas that is implemented in five stages of identifying risk areas, risk identification, risk assessment, risk strategies, and monitoring and revision, and assists project managers in adopting safe design and implementation conditions. Slowly The multiplicity of hazardous factors, delays, the high volume of work activities and financing in major construction projects complicates the risk rating and makes it difficult to use this method.On the other hand, in EPC contracts, there are many risks to the project contractor that double the importance of this issue. In this study, the method of approaching the ideal option has been used to analyze the risks of the large Mashhad Mall project. The results indicate that financing risks, map changes and use, supply of materials, contractor interactions and tower currencies, and currency fluctuations and sanctions are ranked first to fifth of identified risks and at the end of the article response These are the risks

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Management
  • Risk
  • EPC Contract