بررسی مولفه های مهندسی ارزش در مدیریت و ساخت ساختمانهای مسکونی شهر یاسوج

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

مهندسی ارزش عبارت است از به‌کارگیری سیستماتیک روش‌های مشخص و خلاقانه و بر پایه کار تیمی که هدف از آن شناسایی و حذف هزینه‌های غیرضروری و افزایش کیفیت و کارایی یک محصول یا خدمت در طور عمر آن می‌باشد. تحقیق حاضر باهدف بررسی راهکارهای مهندسی ارزش در مدیریت و ساخت ساختمان‌های مسکونی با تأکید بر سه مؤلفه( کیفیت، هزینه و زمان) در سطح شهر یاسوج انجام‌گرفته است. این تحقیق کاربردی بوده و ازنظر جمع‌آوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی - پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل جامعه آماری عبارت است از کلیه مهندسان و ناظران و پیمانکاران پروژه‌های بزرگ عمرانی مسکن مهر شهر یاسوج در حدود 110 نفر می‌باشد . با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری براساس فرمول کوکران حجم نمونه 85 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده‌شده است و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد. بخش آمار استنباطی نیز از آزمون همبستگی و رگرسیون برای آزمون فرضیه‌ها، t دو نمونه‌ای و تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین پاسخگویی گروه‌های مستقل استفاده‌شده است، که درنهایت برای تجزیه‌وتحلیل و به‌کارگیری این آزمون‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد.این تحقیق شامل 9 فرضیه می‌باشد ابعاد مربوط به بررسی راهکارهای مهندسی ارزش در مدیریت و ساخت ساختمان‌های مسکونی شهر یاسوج با تأکید بر سه مؤلفه( کیفیت، هزینه و زمان) می‌باشد. نتایج تحقیق تأثیر بررسی راهکارهای مهندسی ارزش در مدیریت و ساخت ساختمان‌های مسکونی شهر یاسوج با تأکید بر سه مؤلفه( کیفیت، هزینه و زمان) در سطح شهر یاسوج را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Value Engineering Components in Management and Construction of Residential Buildings in Yasouj City

نویسنده [English]

  • Hasanali Toranj
Tabriz University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the value engineering solutions in the management and construction of residential buildings, with emphasis on three components (quality, cost, and time) in the city of Yasouj. This research is applied and it is descriptive-survey research in terms of data collection. The statistical population of the study includes the statistical population of all 110 engineers and supervisors and contractors of the major construction projects of Mehr City of Yasuj. Regarding the unlimited statistical population, according to the Cochran formula, the sample size was 85. Two types of library and field studies were used to collect information and simple random sampling was used. Inferential statistics, correlation and regression tests were used to test the hypotheses, two samples, and analysis of variance for comparing the mean of responsiveness of independent groups. Finally, SPSS software was used for analyzing and applying these tests. This research consists of 9 hypotheses. Dimensions related to the study of value engineering solutions in the management and construction of residential buildings in Yasuj city, with emphasis on three components (quality, cost and time). The results of the research show the effect of evaluating the value engineering solutions in the management and construction of residential buildings in Yasouj City, with emphasis on three components (quality, cost, and time) in the city of Yasouj.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Engineering
  • Management and Construction
  • Residential Buildings
  • Yasuj