بررسی و دسته بندی عوامل موثر درانگیزش شاغلین صنعت ساخت

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

2 گروه مدیریت ساخت،دانشکده فنی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

چکیده

نیروی انسانی، اصلی ترین منبع استراتژیک ویکی از مهمترین شاخص های برتری یک سازمان در بازار رقابتی امروز می باشد. به همین دلیل عملکرد آن بیشترین تاثیر را بر افزایش راندمان کل سازمان و جامعه دارد. انگیزش یکی از عوامل موثر در میزان راندمان کارکنان هر سازمان است. عوامل متعددی در انگیزش کارکنان هر سازمان موثر است. هدف این مقاله درابتدا، تقسیم بندی نیروی انسانی شاغل در صنعت ساخت به دسته بندی های مختلف و درادامه، بررسی عوامل انگیزشی درهرگروه بطور جداگانه بود.طبق یافته های این پژوهش، شاغلین صنعت ساخت به سه گروه عمده مدیران،کارمندان وکارگران تقسیم شدند. سپس در هرگروه بطور جداگانه عوامل موثر در انگیزش بررسی شد. نتایج این بررسی ها نشان داد که وجود یک مدیریت هدفمند ودرعین حال انطباق پذیر درکنار توجه به عوامل انگیزشی کارکنان، مثل نظام ترفیع وپاداش، مشارکت درتصمیم گیری ها، رعایت عدالت در تقسیم کار ومسئولیت ها در ایجاد یک سازمان پویا و با کارمندانی باانگیزه نقش تاثیرگذاری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating and categorizing effective factors in the motivation of people working in manufacturing industry

نویسندگان [English]

  • Hossein Saleh 1
  • Ali Katebi 2
1 kharazmi university,Tehran,Iran
2 Assistant Professor, Construction Management Department, Kharazmi University
چکیده [English]

Human resources, the main source of strategic and wiki One of the most important indicators of the superiority of an organization in today's competitive market is. For this reason, its performance has the greatest impact on the overall efficiency of the organization and society. Motivation is one of the effective factors in the efficiency of each organization's employees. Several factors are effective in motivating employees in each organization. The purpose of this paper was to initially divide the manpower employed in the manufacturing industry into different categories and to examine the motivational factors in each group separately. According to the findings of this research, the manufacturing industry was divided into three main groups of managers, employees and employees. Then, in each group, factors influencing motivation were examined separately. The results of these studies showed that the existence of a targeted and adaptive management along with paying attention to employees' motivational factors, such as promotion and participation, participation in decisions, observance of justice in the division of labor, and responsibilities in creating a dynamic organization and with motivating employees, have an influential role. has it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivation
  • leadership
  • organizational management
  • human resource management