ارزیابی شاخص های کیفیت، هزینه و زمان در سازه های فولادی سبک (مطالعه موردی، سازه های LSF در شهر یزد)

نویسنده

عمران، عمران، آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران

چکیده

استفاده از سازه LSF در شهر یزد نیز رو به افزایش است و این نکته حائز اهمیت است که تا چه حدی این سازه با شرایط مناسب و طبق ضوابط اجرا میشود و آنچه که به عنوان سازه نوین صنعتی در معرض عموم قرار می گیرد، سازه با کیفیت و با هزینه ای مناسب و در زمانی مطلوب است. در این تحقیق سعی بر این بود تا ارزیابی از شاخصهای کیفیت، هزینه و زمان در مورد سازه LSF در شهر یزد داشته باشیم. برای بررسی این سه شاخص و ارتباط این شاخص ها با یکدیگر و تاثیرشان بر روند ساخت سازه LSF ، ابتدابه تبیین سازه و ویژگی ها و اجزای آن پرداخته شد و در ادامه با استفاده از پرسشنامه از نظرات کارشناسان و صاحبنظران در مورد سازه LSF و نحوه اجرای آن استفاده کردیم. سپس به کمک نرم افزارهای آماری همچون Spss و Pls به تحلیل داده های تحقیق که از کارشناسان به دست آمده بود پرداختیم. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که کارشناسان بر این اعتقادند که از بین شاخص های مطرح شده، هزینه بیشترین اهمیت و تاثیر را دارد، خصوصا هزینه سازه که خود بیان کننده اهمیت میزان هزینه اجرای سازه در شهر یزد می باشد. پس از هزینه، زمان سازه و خصوصا آنچه که از این سازه به سرعت اجرای ساختمان مرتبط می شود حائز اهمیت بوده است؛ و نهایتا کیفیت به عنوان شاخص بعدی مطرح می شود که نشان از دیدگاه مثبت و نسبی صاحبنظران و کارشناسان از این سازه می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation indexes quality, cost and time at Lightweight steel structures (case study:LSF structures in yazd city)

نویسنده [English]

  • Seyed Shahabaldin Mirjafari
civil, civil, univercity azad islamic yazd, yazd, iran
چکیده [English]

Abstract
Building and Hausas are the nowadays necessity of people's life, the most permanent part of economy of a family or a country. But type and the approach of construction a building.
Than it can be a kind stable investment or in the other hand the structure of a city and goal' s of functional management are really important.
Than necessity of industrial structure is because of prominent features for instance : quality booting, reduction of cost and time are more necessary than before.
LSF Structure got more fashionable, just because of side benefits.
Use of C is getting more in Yazd.
In this research shows the Evaluation of some Indicators, quality, cost, time.
About LSF Structure in Yazd: at first the structure system is will be a paraphrased.
Then by some question notes , we gather specialist's idea end opinion. Then by some computer software like PLS and SPSS . we analyze the data we gathered .
The result of question notes indicate that cost is the most important item and then time and finally quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lightweight Steel Framing
  • Cold-Formed Steel Structures
  • LSF