کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی لرزش‌های ناشی از عملیات انفجار، مطالعه موردی : سد رودخانه‌ شور

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین

چکیده

لرزش زمین یکی از مهترین اثرات نامطلوب عملیات انفجار در پروژه‌های عمرانی و معادن سطحی است و در صورت عدم کنترل منجر به وارد آمدن آسیب‌های فراوان به سازه‏های اطراف خواهد شد. بنابراین پیش‌بینی دقیق این لرزش‏ها در جهت کمینه کردن اثرات مخرب زیست ‌محیطی آن امری ضروری است. هدف از مقاله پیش رو بررسی و پیش‌بینی لرزش‏های ناشی از عملیات انفجار بر سازه سد رودخانه‌ شور می‏باشد. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک ابزار قدرتمند در پیش‌بینی لرزش‏های ناشی عملیات انفجار مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر آن، از مدل‌های تجربی نیز برای این کار استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد مدل‌های ارائه ‌شده در پیش‌بینی لرزش زمین، از معیارهای آماری مختلفی از جمله RMSE استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که مقادیر پیش‌بینی‌شده توسط شبکه عصبی مصنوعی به مقادیر واقعی نزدیک تر بوده و این مدل دارای دقت به مراتب بالاتری نسبت به سایر مدل‌های تجربی در پیش‌بینی لرزش‏های ناشی از عملیات انفجار می‏ باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of ANN in Prediction of Vibration Caused By Blast Operation, Case Study Shur River Dam

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Motahari 1
  • Amin Vafaei 2
1 Dept. of civil engineering, faculty of engineering, Arak University, Arak, Iran
2 MSC of Geotechnical Engineering, Islamic Azad University, Khomein Branch, Khomein, Iran
چکیده [English]

Ballast shaking is one of the most significant adverse effects of explosion operations in construction projects and surface mines, and in case of control, it will lead to extensive damage to the surrounding structure. Therefore, accurate prediction of these vibrations is essential in minimizing its environmental effects. The goal of the current paper is to investigate and predict the results of the ballast operation on the Shur River dam structure. The application of the ANN as a powerful tool in predicting vibration generated from explosion operations has been studied. In addition to the ANN, experimental models have been used for this work. Different statistical criteria such as RMSE have been used to evaluate the performance of the proposed models in predicting vibrations. The results indicate that the values by the ANN are closer to real values and ANN has a much higher accuracy than other empirical models in predicting the vibration caused by the explosion operation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Explosion operation
  • Ground vibration
  • ANN
  • Empirical models
  • Shur river dam