بررسی تاثیر عوامل رضایت شغلی بر ایمنی در پروژه‌های عمرانی

نویسندگان

1 مدیر پروژه

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رودهن)، رودهن، تهران، ایران

چکیده

بی شک صنعت ساخت و ساز یکی از خطرناک‏ترین صنایع از نظر آسیب‏ دیدگی و تلفات انسانی می‏باشد. یکی از مهم‏ترین دلایل ایجاد حوادث، عدم شناسایی علل انجام کارهای خطرناک و رعایت نکردن مسائل ایمنی در کار می‏شد، بنابراین شناسایی وتجزیه و تحلیل عواملی که باعث می‏شوند، کارگران ساختمانی اقدام به کارهای پرخطر نمایند، یک گام بسیار ضروری جهت ایمن سازی کارگاه میبا‏شد. یکی از علل بسیار مهم که باعث می‏شود، اقدامات پر خطر شکل گیرد، استرس کاری افرد شاغل در پروژه میبا‏شد. از آنجایی که منشا استرس کاری، عدم رضایت شغلی می‏باشد، لذا بررسی این موضوع حیاتی می باشد. اما نکته حائز اهمیت این است که رضایت شغلی یک مفهوم کلی است، و به عبارت دیگر رضایت شغلی با تحقق مجموعه ای از عوامل حاصل خواهد شد. بنابراین در این تحقیق سعی شده است ابتدا عوامل موثر در رضایت شغلی به تفکیک شناسایی شوند، سپس پرسشنامه ای، به تعداد 70 نفر افراد شاغل در سه کارگاه عمرانی تهیه و با استفاده از روش فازی به درجه اهمیت هر یک از عوامل مذکور، نمره دهی شوند، و در خاتمه به وسیله روش تحلیل سلسله مراتبی، معیارهای رتبه ‏بندی و مهمترین عامل شناسایی می شود. ضمناً با پیشنهادات ارائه شده برای کنترل عوامل بسیار مهم، می‏توان از بروز حوادث در پروژه‏ های عمرانی جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of job satisfaction factors on safety in civil project

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Abdolahi 1
  • Behnod Barmayehvar 2
1 manager project
2 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University (Roudehen Branch), Roudehen, Tehran, Iran
چکیده [English]

Undoubtedly, the construction industry is one of the most dangerous industries in terms of injuries and human casualties. One of the most important reasons for accidents was the lack of identification of the causes of doing dangerous work and the non-observance of safety issues, so identifying and analyzing the factors that cause construction workers to take high-risk jobs is a very important step. To secure the workshop. One of the most important causes that can lead to high-risk activities is the high-risk worker involved in the project. Since the source of work stress is job dissatisfaction, it is crucial to examine this issue. But the important thing is that job satisfaction is a general concept; in other words, job satisfaction will be achieved by realizing a set of factors. Therefore, in this research, we tried first to identify the factors affecting job satisfaction separately. Then a questionnaire was prepared for 70 people working in three development workshops. Using a fuzzy method, the importance of each of the above factors was scored. In the end, by means of a hierarchical analysis method, ranking criteria and the most important factor are identified. Meanwhile, with suggestions to control the very important factors, it is possible to prevent the occurrence of accidents in development projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job stress
  • HSE
  • FAHP method
  • job satisfaction