آنالیز هزینه - فایده در مدیریت منابع انسانی پروژه های عمرانی با بکارگیری فناوری RFID

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسالمی (واحد اراک)، اراک، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره)، قزوین، ایران.

3 استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

یکی از منابع موجود در پروژه های عمرانی، منابع انسانی است. اهمیت و تاثیرگذاری منابع انسانی در موفقیت پروژه ها از یکسو و هزینه های بالای ناشی از آن در پروژه ها از سوی دیگر موجب شده که مدیران پروژه توجه بیشتری بر نظارت بر این منبع داشته باشند و همواره به دنبال راهکارها و فناوریهای جدید برای مدیریت آن باشند. در این میان یکی از فناوری های جدیدی که بدین منظور مورد توجه صنایع مختلف قرار گرفته است، فناوری RFIDاست. اما سوالی که مطرح می شود این است که این فناوری چگونه می تواند به ما کمک کند؟ چه قابلیت های دارد؟ و یا اینکه در چه مواقع و چه نوع پروژه هایی می توان از این فناوری به صورت موثر استفاده کرد. در همین راستا مقاله حاضر برآنست که ضمن بررسی تجربیات کاربرد این فناوری و پاسخ به این سوالات، آن را به عنوان یک راهکار موثر به صنعت ساختمان معرفی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cost-benefit analysis in human resource management of construction projects using RFID technology

نویسندگان [English]

  • Alireza Hashemian 1
  • Roohollah Taherkhani 2
  • Mohammadali Nekooie 3
1 M. Sc. of Engineering and Construction Management, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University (Arak Branch), Arak, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor, Malek Ashtar University of Technology Tehran, Iran
چکیده [English]

   One of the resources available in construction projects is human resources. The importance and influence of human resources in the success of projects on the one hand and the high costs caused by it in projects on the other hand have caused project managers to pay more attention to monitoring this resource and always look for new solutions and technologies to manage it. . In the meantime, one of the new technologies that has attracted the attention of various industries for this purpose is RFID technology. But the question that arises is, how can this technology help us? What capabilities does it have? Or when and what kind of projects this technology can be used effectively. In this regard, the present article aims to introduce this technology as an effective solution to the construction industry while examining the experiences of using this technology and answering these questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time-cost
  • human resources
  • construction project management
  • six sigma
  • RFID