تحلیل وضعیت فعلی سیستم های ساختمانی پیش ساخته (IBS) در مالزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره)، قزوین، ایران.

چکیده

وضعیت کنونی ما بر اساس گذشته است، بنابراین برای درک روشنی از لحظه، لازم است آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده بازنگری کنیم. بعلاوه، اتخاذ راهبردهای مناسب در هر سازمان و سیستمی منجر به شناخت وضعیت فعلی آن می شود. امروزه مدیریت در همه بخش ها حرفه ای، پویا و وظیفه گرا شده است. اگر مدیران بخواهند راهبردها و اهداف مناسبی را برای دستیابی به اهداف آتی اتخاذ کنند، باید از طریق برنامه ریزی استراتژیک اقدام کنند. در ابتدای هر طرحی، قبل از اینکه سازمان اقدامات آتی خود را مشخص کند، باید وضعیت فعلی آن مشخص شود. بنابراین آگاهی و درک عمیق و دقیق از وضعیت موجود ضروری است. ویژگیهای نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها (SWOT) حوزه هایی هستند که وضعیت فعلی سازمان را توضیح میدهند. این مقاله ابتدا به معرفی پرهای SWOTو همچنین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها می پردازد. سپس، پرهای ،SWOTکه بر اجرای سیستم ساختمان صنعتی (IBS) در مالزی تأثیر میگذارد، در طول تحقیقات گذشته و مصاحبه با کارشناسان مورد بررسی قرار میگیرد. در مرحله بعد عوامل شناسایی شده با استفاده از روش رتبه بندی میانگین رتبه بندی و اولویت بندی می شوند. عوامل طبقه بندی شده در این مطالعه را می توان در مطالعات آینده برای ارائه استراتژی های توسعه برای بهبود IBSبا توجه به موقعیت فعلی آن استفاده کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the current situation of Industrial Building Systems (IBS) in Malaysia

نویسنده [English]

  • Roohollah Taherkhani
Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran.
چکیده [English]

 Our current status is founded on the past, therefore, to have a clear understanding of the moment, it is necessary to revisit what happen in the past. Moreover, the appropriate adoption of strategies in any organization and system leads to understanding its current situation. Nowadays, management has becomes professional, dynamic and tasking in all sectors. If the managers want to adopt appropriate strategies and objectives to achieve future goals, they must take action through a strategic planning. At the beginning of any plan, before the organization determines its future efforts, its current situation should be clarified. Therefore, a deep and accurate awareness and understanding of the current situation is essential. The strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) features are the areas which explicate the current situation of the organization. This paper first introduces the SWOT feathers as well as the strengths, weaknesses, opportunities and threats. Then, the SWOT feathers, which affects the implementation of the Industrial Building System (IBS) in Malaysia, is addressed throughout the past researches and interviews with experts. In the next step, identified factors will be ranked and prioritized by applying the average ranking method. The classified factors in this study can be used in future studies to provide development strategies for IBS improvement according to its current position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Building System (IBS)
  • SWOT (Strengths
  • Weaknesses
  • Opportunities and Threats)
  • Construction Industry
  • Malaysia