بررسی عددی تاثیر ارتفاع تاج سرریز بر الگوی جریان در شرایط تشکیل پرش هیدرولیکی در امتداد سرریزهای جانبی در کانال های روباز

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد عمران- آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مدیریت منابع آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی

3 استادیار گروه عمران- آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی

چکیده

سرریزهای جانبی یکی از سازه های هیدرولیکی کاربردی و مهم در سیستم های کنترل و هدایت آب هستند. جریان خروجی از سرریز جانبی سه بعدی است که باعث می شود این سرریزها هیدرولیک پیچیده ای داشته باشند. تحت شرایط خاصی وجود سرریز جانبی موجب تشکیل پرش هیدرولیکی در کانال اصلی می شود که این حالت کمتر مورد توجه، اعتبار سنجی مدل عددی با 3D-FLOW محققین قرار گرفته است. در این مقاله پس از مدل سازی سه بعدی پرش هیدرولیکی در سرریزهای جانبی با استفاده از نرم افزار استفاده از داده های آزمایشگاهی صورت گرفته و تاثیر ارتفاع تاج سرریز بر خصوصیات پرش هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با کاهش ارتفاع تاج سرریز، مقدار عدد فرود در مقطع اولیه پرش افزایش می یابد که منجر به قوی تر شدن پرش هیدرولیکی می شود. همچنین با کاهش ارتفاع تاج سرریز، میزان نوسانات سطح آب و ارتفاع پرش هیدرولیکی افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Investigation Of The Impact On The Flow Patterns In The Spillway Crest Elevation Hydraulic Jump Along The Side Weirs In Open Channel

نویسندگان [English]

  • Negar Bagheri 1
  • Mohammad Saeed Toranji 2
  • Afshin Eghbal zade 3
1 M.Sc. Student, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Razi, Iran
2 M.Sc. Student of Water Resources Management Engineering, Faculty of Engineering, University of Razi, Iran
3 Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Engineering, University of Razi
چکیده [English]

Side overflows are one of the most important hydraulic structures in water control and control systems. The outlet flow is a three-dimensional overflow that causes these overflows to have a complex hydraulic. Under certain conditions, the presence of a lateral overflow causes a jump in the main channel, which is considered less significant, the numerical validation of the 3D-FLOW of the researchers. In this paper, after 3D modeling of hydraulic jump in lateral overflows, using laboratory data software, the effect of overhead crown height on hydraulic jump characteristics was investigated. The results showed that with the decrease of the height of the overflow crown, the amount of landing number increases in the initial jump, which leads to a stronger hydraulic jump. Also, with decreasing the height of the overflow crown, the level of water level fluctuations and hydraulic jump height increase.