تحلیل پی و بدنه سدهای خاکی در حالت استاتیکی و شبه استاتیکی با استفاده از مدل های عددی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد واحد مهاباد

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد مهاباد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیک، دانشگاه آزاد مهاباد

چکیده

تحلیل استاتیکی و شبه استاتیکی سدهای خاکی در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد در این تحقیق پایداری شیروانی سد ایلام در مراحل نامبرده استاتیکی و شبه استاتیکی در شتاب های افقی زلزله به بزرگی 0.1 و 0.12 ،0.13 ،0.14 , 0.15 شتاب گرانش زمین با استفاده از نرم افزارslope/w بررسی شده است. مقایسه نتایج حاصل از مدل با استاندارد گروه مهندسین ارتش آمریکا مؤید پایداری شیروانی ها در دو حالت استاتیکی و شبه استاتیکی سد ایلام می باشد افت سریع مخزن تأثیر چندانی بر پایداری شیب پایین دست سد. نتایج تحلیل این گونه نشان می دهند که هسته مایل با نفوذپذیری کم به خوبی در مقابل آب تراوش شده به داخل سد مقاومت نموده به طوری که جریان در داخل هسته به شدت افت می کند. بنابراین، قسمت شیب پائین دست سد خاکی همواره خشک باقی می ماند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis Of Foundation And Fuselage Of Dams In Static And Quasi-Static By Using Numerical Models

نویسندگان [English]

  • Masoud Fatahian 1
  • Michael Yousofzadeh 2
  • Yousef Koohzadian 3
1 M.Sc. Student, Construction , Azad University of Mahabad, Iran
2 Assist. Prof, at Azad University of Mahabad , Iran
3 M.Sc. Student, hydraulic structures , Azad University of Mahabad, Iran
چکیده [English]

Static and quasi-static analysis of soil dams in different stages of construction and operation is of great importance. In this research, the stability of the Ilam dam roof during the staged and quasi-static stages in horizontal earthquake accelerations of 0.1, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15 The gravity acceleration of the earth is investigated using the slope / w software. Comparison of the results of the model with the standard of the US Army Group of Engineers confirms the stability of the gullies in two static and quasi-static states of the Ilam dam. Rapid drainage of the reservoir has a small effect on the slope stability of the dam. The results of this analysis show that low permeability nuclei are well protected against leaked water into the dam, so that the flow inside the core decreases sharply. Therefore, the slope of the bottom of the earth's dam is always dry.