ارزیابی خرابی لرزه ای سد بتنی دوقوسی با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته و مدل ترک چسبنده بتن مطالعه موردی: سد کارون ( III)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

3 استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده

برای شبیه سازی آسیب و خرابی سد بتنی دوقوسی تحت خطرات طبیعی مانند زلزله، نیاز به روش های دقیق عددی است تا اثرات آن به صورت صحیح و بهینه اعمال شود. بعبارت دیگر تهیه مدل عددی غیرخطی از سازه که بتواند رفتار آن را توجیه کند بسیار با اهمیت خواهد بود. در این تحقیق ارزیابی خرابی لرز های سد بتنی دوقوسی کارون III با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته و مدل ترک چسبنده بتن تحت تحریک لرزه ای قوی انجام می گیرد و با روش المان محدود مرسوم مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد رفتار سد سالم و آسی بدیده تا قبل از ایجاد ترک بسیار شبیه به هم م یباشد. ولی پس از گسترش ترک متفاوت خواهد بود. در حالت کلی تر کخوردگی باعث افزایش تغییرمکان های سد و کاهش تنش در بدنه به خصوص اطراف ترک می شود. همچنین الگوی ترک خوردگی کلی بدنه سد حین زلزله پی شبینی شده و قابل بررسی است تا نقاط ضعف آن تقویت شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic Damage Assessment Of Concrete Dam Two Arch With Using Developed The Finite Element Method And Leave The Sticky Concrete Model (Case Study: Karun III)

نویسندگان [English]

  • Sajjad Pirboudaghi 1
  • Reza Tarinejad 2
  • Mohammadtaghi Alami 3
1 P.HD. Student, Department of Civil Engineering, Tabriz University, Iran
2 professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tabriz University, Iran
3 professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tabriz University, Iran
چکیده [English]

In order to simulate the damage and damage of ductile concrete dams under natural hazards such as earthquakes, exact numerical methods are needed to apply the effects correctly and optimally. In other words, providing a nonlinear numerical model of a structure that can justify its behavior is very important. In this research, the evaluation of the damages of dam concrete concrete Karun III has been developed using finite element method and the concrete sintered cracking model is under strong seismic stimulation and compared with conventional finite element method. The results show that the behavior of a dam and aisly is very similar to the crack before cracking. But it will be different after the crack expansion. In general, bending increases the displacement of the dam and decreases the tension in the body, especially around the crack. Also, the pattern of total cracking of the body of the dam during the earthquake is explored and can be investigated in order to strengthen its weaknesses.