مروری بر روش های حفاظت از محیط زیست در پروژه های سدسازی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس دفتر مطالعات شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان - زاهدان

چکیده

بررسی و مطالعات انجام شده نشان داده است که ساخت سد و ذخیره آب در مخزن آن اثرات فیزیکی- شیمیایی و اکولوژیکی قابل توجهی بر اوسیستم می گذارد. در حقیقت ساخت سد می تواند محیط زیست را به دو مستقیم و غیرمستقیم و در یک طیف وسیع تحت تاثیر قرار دهد. در مطالعه حاضر به بررسی آثار زیست محیطی ساخت سد پرداخته می شود. سپس در ادامه با توجه آثار زیست محیطی، روش های حفاطت از محیط زیست در پروژه های سدسازی مورد بحث قرار می گیرند. مطالعه حاضر نشان داده است که برای کاهش این اثرات نامطلوب، سرمایه گذاری بر روی روش های نوین حفاظت از محیط زیست اجتناب ناپذیر می باشد. از طرف مقابل، مفهوم توسعه پایدار در برنامه ریزی های آتی ساخت سدها باید مورد توجه قرار گیرد. کلیه آثار زیست محیطی یک سد در حطیه حوضه آبریز مربوطه باید در یک مطالعه جامع زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی برآورد گردد. در نهایت با توجه آثار زیست محیطی و روش های حفاظتی، اهمیت دیدگاه بین رشته ای مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review Of Methods To Protect The Environment In Dam Projects

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohajeri 1
  • Seyyed Mohammad Amin Najibi 2
  • Mahdi Shahraki 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Science and Research
2 Master of Civil Engineering, University Jihad martyr Beheshti University
3 Department of Sistan and Baluchestan Regional Water Authority Office of Zahedan
چکیده [English]

Studies and studies have shown that the construction of a dam and reservoir in the reservoir will have significant physico-chemical and ecological effects on the system. In fact, building a dam can affect the environment both directly and indirectly and in a wide range. In this study, the environmental effects of dam construction have been investigated. Then, considering environmental impacts, environmental protection methods are discussed in dam construction projects. The present study has shown that investing in new ways of protecting the environment is inevitable in order to reduce these adverse effects. On the other hand, the concept of sustainable development in the future planning of dams should be considered. All environmental impacts of a dam in the catchment area of ​​the watershed should be estimated in a comprehensive environmental, social and economic study. Finally, considering the environmental effects and protective methods, the importance of interdisciplinary perspective is discussed.