بررسی تاثیر بستن گذرگاه شهید کلانتری بر ترازآب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل هیدرودینامیک دوبعدی MOHID Water

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، گروه مهندسی سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه مهندسی سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

4 گروه تحقیقاتی آب و هوا و اقیانوس شناسی، موسسه تحقیقات دریایی، بلژیک

چکیده

در این تحقیق تاثیر بستن گذرگاه شهید کلانتری بر تراز آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل هیدرودینامیک دوبعدی MOHID مورد بررسی قرار گرفت. سناریوهای در نظر گرفته شده عبارتند از: 1) سناریوی ادامه وضع موجود و 2) سناریوی بستن کامل گذرگاه شهید کلانتری. در این تحقیق از داده های دوره آماری سال 2000 تا سپتامبر 2008 استفاده شده است. مدل برای هر یک از سناریوها اجرا گردید. نتایج برای سناریوی ادامه وضع موجود نشان داد که وضعیت تراز آب دریاچه در انتهای دوره تقریباً مشابه وضعیت کنونی آن می ماند و در این حالت تراز اکولوژیک 1/ 1274 متر دریاچه حفظ نمی شود. در سناریوی بستن کامل گذرگاه شهید کلانتری، بخش شمالی گذرگاه تقریباً در طی مدل سازی خشک می شود، ولی بخش جنوبی گذرگاه با بیشترین تراز آب 34 / 1274 متر، شرایط بهتری را نسبت به بخش شمالی و سناریوی ادامه وضع موجود تجربه می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review Of The Effect Closing Shahid Kalantary Station On Level Of Water Lake With Using Two-Dimensional Hydrodynamic Model MOHID Water

نویسندگان [English]

  • Hamid Hassan razi 1
  • Mahdi Mazeheri 2
  • Jamal Mohammadvali Samani 3
  • Marcus Carol Jalyn Fernandez 4
1 Graduate student hydraulic structures, water structures Engineering Department, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University
2 Assistant Professor Department of Water Engineering, College of Agriculture, Tarbiat Modarres University
3 Professor Department of Hydraulic Structures, College of Agriculture, Tarbiat Modarres University
4 Weather and oceanographic research group, the Institute of Marine Research, Belgium