بررسی اثر دیواره های قوس دار بر پارامترهای هیدرولیکی جریان در سرریز پلکانی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار، عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشیار، عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 مربی، عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

شکل پذیری جریان در آستانه ورود به سرریز متأثر از شکل هندسی دیواره هدایت جریان بوده که در صورت طراحی مناسب می تواند موجب کاهش معنی دار ضریب دبی گردد. برای این منظور در تحقیق حاضر از مدل فیزیکی یک سرریز پلکانی و سه دیواره هدایت قوسدار با زوایای مختلف نسبت به امتداد جریان استفاده شد. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد با افزایش هد بالادست برای هر سه دیواره هدایت جریان، عرض مقطع انقباض کاهش می یابد. همچنین در یک هد بالادست ثابت، متوسط عرض مقطع انقباض در دیواره هدایت با زاویه 60 درجه دارای بیشترین مقدار بوده است. با افزایش هد بالادست ضریب دبی کاهش یافت، از سوی دیگر تغییرات ضریب دبی نسبت به دبی برای هر سه حالت دیواره هدایت قوسدار، از یک روند نزولی برخوردار بوده است. در نهایت مشخص شد در یک هد ثابت، میزان دبی عبوری از سرریز درهر سه دیواره هدایت، تفاوت معناداری با هم ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect Of Flow On Stepped Spillway Walls Of The Arch Parameters

نویسندگان [English]

  • Seyede Mahdis Kanaanie 1
  • Ramin Fazloula 2
  • Alireza Emadi 3
  • Janali Taghavi 4
1 Hydraulic engineering graduate student, University of Agricultural Sciences and Natural Resources Sari
2 Assistant Professor, Faculty Of Engineering, University of Agricultural Sciences and Natural Resources Sari
3 Associate Professor, Faculty Of Engineering, University of Agricultural Sciences and Natural Resources Sari
4 Lecturer, Faculty Of Engineering, University of Agricultural Sciences and Natural Resources Sari
چکیده [English]

The flow ductility at the threshold of entry into the overflow is affected by the geometric shape of the conduction wall, which, if designed properly, can reduce the discharge coefficient significantly. For this purpose, in the present study, a physical model of a stack overflow and three arched conductor walls were used with different angles to flow paths. The results obtained in this study showed that by increasing the upstream head for all three conduction walls, the width of the contraction section is reduced. Also, in a steady upward head, the average width of the shrinkage cross section in the guiding wall with the 60 degree angle was the highest. By increasing the head upstream, the coefficient of discharge decreased, while the variation of the discharge coefficient in relation to the flow rate for all three arc-conductor walls was a downward trend. Finally, it was found that in a constant head, the amount of flow through the overflow in each of the three conductive walls did not differ significantly.