بررسی عملکرد هیدرولیکی ناحیه انتقالی پلکانی (پروفیل سدکس) بر روی سرریز پلکانی با شیب زیاد (مطالعه موردی: سد ژاوه)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه آب دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

با پیشرفت تکنولوژی سدهای بتن غلطکی(RCC) و سازگاری سرریز پلکانی با این نوع سدها، استفاده از سرریزهای پلکانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. با توجه به پیچیدگی هیدرولیک سرریزهای پلکانی، مدل های آزمایشگاهی بسیاری جهت دست یابی به روابط تجربی حاکم بر جریان این نوع سرریزها ساخته و آزمایش شده اند. برای بهبود روش های آزمایشگاهی، می توان از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) و شبیه سازی عددی مبتنی بر آن استفاده نمود. در این مقاله با استفاده از نرم افزار  3D-FLOW (نرم افزار محاسباتی مبتنی بر دینامیک سیالات محاسباتی(، رفتار جریان بر روی سرریز سد ژاوه در دو حالت با ناحیه انتقالی پلکانی و بدون آن بررسی شد و با مقایسه رفتار جریان در این دو حالت مشاهده گردید که پروفیل CEDEX عملکرد بهتری را نسبت به حالت بدون ناحیه انتقالی پلکانی نشان داده و از پرش آب بر روی پله ها جلوگیری می کند.                                  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Hydraulic Performance of the Stairs Transitional Field (SEDEX PROFILE) on the Upper Slope Step overflow (Case Study: Jahve dam)

نویسندگان [English]

  • Kazem Dalili khanghah 1
  • Mohammadreza Kavianpuor 2
1 A graduate student in civil engineering, hydraulic engineering, water tended, Khajeh Nasir University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Water, Khaje Nasir-e-Din Tusi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

With the advancement of roller concrete dams (RCC) technology and stack overflow compatibility with these types of dams, stepped overflows have been used more than ever. Due to the complexity of hydraulic steppe overflows, many laboratory models have been developed and tested to achieve empirical relationships governing the flow of these types of overflows. To improve laboratory methods, we can use computational fluid dynamics (CFD) and numerical simulation based on it. In this paper, using the 3D-FLOW software (computational software based on computational fluid dynamics), flow behavior on the overflow of the Javew dam in two states with and without stepwise transitional area was investigated and by comparing the flow behavior in these two modes It was found that the CEDEX profile showed better performance than the no-transition mode and prevented water jumps on the stairs.