ارزیابی آسیب پذیری اجزای سامانه آبرسانی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

چکیده

زیرساخت آب از جمله شریان های حیاتی بسیار مهم محسوب می شود که همواره در طول سالیان در معرض انواع تهدیدات طبیعی و انسانی قرار دارد. این زیرساخت از آنجا که مرکز ثقل یک کشور را تشکیل می دهد تصور زندگی حتی برای یک روز بدون آب برای بسیاری از افراد دشوار است. در نتیجه لازم است که دولت ها و مسئولین همواره برنامه ای برای کاهش آسیب این زیرساخت داشته باشند و در هنگام وقوع رخدادها آمادگی کامل را داشته باشند. از جمله اقدامات برای کاهش آسیب شبکه آب ارزیابی آسیب پذیری تمامی اجزای شبکه آب برای استخراج نقاط حیاتی تر جهت اختصاص بودجه بیشتر برای حفاظت از آن بخش است. در این مقاله با تعیین بخش های مختلف شبکه آب میزان آسیب پذیری آنها را و در نتیجه آسیب پذیری کل شبکه آب را تعیین می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the vulnerability of components of the water supply system

نویسندگان [English]

  • Sare Roudbari 1
  • Mohammadali Nekooie 2
  • Roohollah Taherkhani 3
1 Master Student of Crisis Management, Malek Ashtar University of Technology, Tehran
2 faculty member of Malek Ashtar University of Technology Tehran
3 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin
چکیده [English]

Water infrastructure is a vital vital artery that has always been exposed to natural and man-made threats over the years. This infrastructure is difficult for many people, since it is the center of gravity of a country, it is difficult to imagine life even for a day without water. As a result, governments and authorities must always have plans to reduce the damage to this infrastructure and be fully prepared when incidents occur. One of the measures to reduce the damage to the water network is to assess the vulnerability of all components of the water network to extraction of more critical points in order to allocate more funds to protect that area. In this paper, determining the different sections of the water network determines the extent of their vulnerability and, consequently, the vulnerability of the entire water network.