نویسنده = مهدی جهانشاهی جواران
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه بندی ریسک های موجود در اجرای پروژه های ساختمانی بلند مرتبه سازی شهر مشهد

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-58

مهدی جهانشاهی جواران؛ بابک پناهی