اصول اخلاقی انتشار مقاله

پیش از آغاز

   
   

اخلاق در انتشار مقاله

نویسنده می بایست تمام اصول اخلاقی در زمینه چاپ و نشر را دانسته و به آن متعهد باشد. اصول اخلاقی و منشور اخلاق در تولید محصولات علمی اصولی تعریف شده برای مدیران  نشریه مهندسی و مدیریت ساخت بوده و در صورت عدم پایبندی نویسنده و نویسنده گان، این نشریه هرگونه اقدام حقوقی ملی و بین المللی را حق خود می داند. ارسال مقاله توسط نویسنده به منزله دانستن و تبعیت از این حقوق می باشد.

نفع مشترک
از تمامی نویسندگان درخواست می شود که در صورت وجود هرگونه شباهت و نفع مشترک بین افراد درگیر در مقاله با افراد و یا سازمان های دیگر تا حداکثربازه زمانی سه سال پیش از ارسال مقاله این مطلب را با سردبیر نشریه در میان بگذارند.

اظهار و تایید ارسال مقاله

ارسال مقاله به سیستم نشان دهنده آن است که نویسنده اذعان دارد مقاله در هیچ مرجع دیگری انتشار نیافته است (مگر بخشی از تز و یا چکیده در نهاد های دانشگاهی). همچنین تمامی نویسندگاه از چاپ و جایگاهشان در مقاله با اطلاع و رضایتمند می باشند. همچنین ارسال این مقاله به منزله آن است که موسسه و یا پشتیبان مالی و یا مکانی تحقیق رضایت خود را از انتشار تحقیق به نویسنده مسوول اعلام داشته است. همچنین نویسنده متعهد می شود که در حین پروسه بررسی و یا قبول مقاله ، این مقاله و یا مقاله ای با نتایج مشابه به زبان فارس و یا انگلیسی و یا هر زبان دیگری را به هیچ مرجع انتشاری دیگر ارسال نمی دارد. در غیر اینصورت نشریه هرگونه حق شکایت را برای خود محفوظ می داند. نویسنده می بایست متعهد باشد که هیچ منبع و یا مطلبی و یا داده ای را بدون ارائه و ذکر منبع در مقاله قرار نداده و در مورد منابع ذکر شده ازمبدا اصلی کسب اجازه قانونی انجام پذیرفته است. 


تغییر در نویسندگان

سیاست این مجموعه در افزودن، حذف و تغییرات در نام نویسندگان برای مقالات پذیرفته شده بشرح ذیل می باشد.

پیش از انتشار اینترنتی مقالات  پذیرفته شده در خواست تغییر و یا جابجایی و یا حذف و اضافه نام افراد می بایست بصورت نامه رسمی از طرف نویسنده مسوول به مدیریت نشریه ارسال گردد. در این درخواست رسمی می بایست 1) دلیل حذف و یا اضافه نمودن و یا تغییر در ترتیب نویسندگان ذکر گردد. 2) یک نوشته تاییدیه کتبی رسمی از نویسنده یا نویسندگان درگیر در این تغییر می بایست به پیوست ارسال گردد که نشان دهنده رضایت تمامی نویسندگان درگیر در این زمینه اعم از حذف و یا اضافه شده و یا جابجا شده باشد. در خواست هایی که از سوی نویسنده مسوول ارسال نشده باشد از طرف نشریه به نویسنده مسوول ارجاع خواهد شد که او می بایست طبق دستور العمل بالا عمل نماید. توجه داشته باشید 1) مدیریت نشریه، سردبیر را در جریان اینگونه موارد بطوردایم می گذارد 2) چاپ مقاله در موارد به اینصورت تا مشخص شدن کامل نتیجه در حالت تعلیق باقی می ماند.  ایجاد تغییرات پس از انتشار منوط به تایید سردبیر بوده ولی روال شبیه به بالا را طی خواهد نمود.

  
کپی رایت

زمانی که مقاله در نشریه پذیرفته شد از نویسندگان خواسته می شود تا فرم توافق نامه انتشار نشریه را پر نموده و به سردبیر ارسال نمایند. فایل متنی این توافق نامه که شامل حق نسخه برداری و کپی رایت مقاله می باشد از لینک "توافق کپی رایت" قابل دانلود می باشد. قبول شرایط این نامه به انتشار مناسب و وسیع اطلاعات کمک می نماید.


نقش پشتیبانان و منابع پشتیبانی

نویسنده موظف است که پشتیبانان مالی تحقیقات خود را بطور واضح در صورت وجود مشخص نماید. این امر می بایست در انتهای مقاله با ارائه توضیح مختصر مبنی بر نحوه پشتیبانی چه از لحاظ مالی و یا جمع آوری ، آنالیز، تفسیر داده ها و نوشتن گزارش انجام پذیرد. در صورت عدم وجود پشتیبان می بایست نشریه را در قسمت توضیحات در جریان بگذارید.