شناسایی ادعاهای پیمانکاران درقراردادهای کلیدگردان فیدیک به روش پویایی سیستم (مطالعه موردی بر روی پروژه ساختمانی7008 واحدی شهر اهدا در ونزوئلا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران

3 عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی ادعاهای پیمانکار و مدیریت آن در قراردادهای کلیدگردان فیدیک پرداخته شده است که این مهم ابتدا ازطریق مطالعه کتابخانه ای و نظرسنجی در بین متخصصین مجرب در پروژه های عمرانی بین المللی به انجام رسیده و پس از آن با بهره مندی از مدل سازی سیستم ادعا به روش پویایی سیستم و ارزیابی آن در یک مطالعه موردی ونیز تکیه بر نظرات خبرگان توسعه یافته است. در نتیجه مدل سازی ادعاهای پیمانکاران در قراردادهای کلیدگردان فیدیک، مهمترین متغیرها و پارامترهای اثرگذار و یا اثرپذیر مربوط به ادعا در این نوع قراردادها ، نوع ارتباط آنها با هم و شدت اثر آنها تعیین گردید. نتایج حاکی از آن است که مدل سازی به روش پویایی سیستم در تحلیل کیفی و کمی ادعاهای پیمانکار بسیارموثر می باشد. می توان اذعان نمود مهمترین فاکتورهای موثر برادعاهای پیمانکاران در قراردادهای کلیدگردان که بیشتر از 75 % آن از نوع مالی می باشد به ترتیب اولویت عبارت ازتاخیرات کارفرما بویژه در پرداخت ها با سهمی حدود 60% و تغییرات پروژه با سهمی نزدیک به20% بوده که هردو تحت تأثیر استراتژی وشیوه های مدیریتی هستند و در شرایط فورس ماژور و اتفاقات غیرمترقبه شدت اثر این دو متغیر فزونی می یابد. همچنین عدم استقرار نظام مدیریت پروژه و تخصیص ریسک و نداشتن حق مالکیت شناوری از مواردی هستند که در روند اجرای مدیریت ادعاهای پیمانکاران در قراردادهای کلیدگردان فیدیک اختلال ایجاد می نمایند.

کلیدواژه‌ها