بررسی مولفه های مهندسی ارزش در مدیریت و ساخت ساختمانهای مسکونی شهر یاسوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

مهندسی ارزش عبارت است از به‌کارگیری سیستماتیک روش‌های مشخص و خلاقانه و بر پایه کار تیمی که هدف از آن شناسایی و حذف هزینه‌های غیرضروری و افزایش کیفیت و کارایی یک محصول یا خدمت در طور عمر آن می‌باشد. تحقیق حاضر باهدف بررسی راهکارهای مهندسی ارزش در مدیریت و ساخت ساختمان‌های مسکونی با تأکید بر سه مؤلفه( کیفیت، هزینه و زمان) در سطح شهر یاسوج انجام‌گرفته است. این تحقیق کاربردی بوده و ازنظر جمع‌آوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی - پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل جامعه آماری عبارت است از کلیه مهندسان و ناظران و پیمانکاران پروژه‌های بزرگ عمرانی مسکن مهر شهر یاسوج در حدود 110 نفر می‌باشد . با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری براساس فرمول کوکران حجم نمونه 85 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده‌شده است و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد. بخش آمار استنباطی نیز از آزمون همبستگی و رگرسیون برای آزمون فرضیه‌ها، t دو نمونه‌ای و تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین پاسخگویی گروه‌های مستقل استفاده‌شده است، که درنهایت برای تجزیه‌وتحلیل و به‌کارگیری این آزمون‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد.این تحقیق شامل 9 فرضیه می‌باشد ابعاد مربوط به بررسی راهکارهای مهندسی ارزش در مدیریت و ساخت ساختمان‌های مسکونی شهر یاسوج با تأکید بر سه مؤلفه( کیفیت، هزینه و زمان) می‌باشد. نتایج تحقیق تأثیر بررسی راهکارهای مهندسی ارزش در مدیریت و ساخت ساختمان‌های مسکونی شهر یاسوج با تأکید بر سه مؤلفه( کیفیت، هزینه و زمان) در سطح شهر یاسوج را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات