نویسنده = فرزانه اسدی ملکجهان
تحلیل مولفه های اکوتوریسم موثر در طراحی مجموعه ی اقامتی-تفریحی شهرتالش

دوره 5، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-8

زینب فیضی؛ فرزانه اسدی ملکجهان