تحلیل مولفه های اکوتوریسم موثر در طراحی مجموعه ی اقامتی-تفریحی شهرتالش

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، موسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران

2 مدرس، موسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران

چکیده

شهرتالش باوجود توان اکولوژیکی و پتانسیل های فراوان برای جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگری، نیازمند زیرساخت های فضاهای اقامتی، تفریحی است که رضایت گردشگران را به دنبال داشته باشد. از طرفی ممکن است ساخت این زیرساخت ها اثرات جبران ناپذیری بر محیط زیست بگذارد. بنابراین باید مطابق با اصولی طراحی شود که کمترین آسیب به جامعه و محیط زیست میزبان وارد شود و امکانات برای پاسخگویی به نیازهای توریسم و مردم منطقه باتوجه به اصول طراحی وتاثیرات طبیعت برای حفاظت و بالا بردن سطح کیفی منابع طبیعی شهرتالش فراهم شود. این اصول چارچوبی از نقطه نظرات را فراهم می اورد که میتواند درک بهتری از اکوتوریسم و تاثیر آن در مجموعه های جذب گردشگری ایجاد کند. هدف از این پژوهش استخراج و دست یابی به اصول مشترک و مولفه های اکوتوریسم است که بر اساس ان بتوان تابعی از ویژگیهای اکوتوریسم را پیش از طراحی و ساخت، ارزیابی کرده و با بهره جستن از راهکارهای معماری و استفاده از تئوری های اکوتوریسمی با روشهای مناسب برای طراحی در جهت جذب گردشگر در سطوح مختلف گام بردارد. روش تحقیق پژوهش حاضر بصورت کیفی و با ماهیت تحلیل محتوا به شیوه ی شماتیک تدوین شده است. نمونه گیری در این استناد به صورت هدفمند- انتخابی از طریق مصاحبه ی عمیق با جامعه آماری 20 نفر از متخصصین معماری صورت یافته است. روش گرد آوری داده ها بر اساس بررسی های میدانی، مصاحبه، مطالعات برخی کتب، مقالات و منابع معتبرصورت گرفته است. در نتیجه مولفه هایی از اکوتوریسم در طراحی بناهای مرتبط با گردشگری بر مبنای اعمال روشها از توسعه فرهنگی، رونق جنبه های اقتصادی و... در منطقه بعنوان الگویی برای طراحی و ساخت و ساز مجموعه های اقامتی-تفریحی در منطقه مستعد معرفی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of ecotourism components effect on designing Talesh city residential-recreational complex

نویسندگان [English]

 • Zeynab Feyzi 1
 • Farzaneh Asadi Malekjahan 2
1 M.Sc. student in Architecture, Rahbord Shomal Higher Education Institute, Rasht, Iran.
2 Lecturer, Rahbord Shomal Higher Education Institute, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Despite its ecological potential and great potentials for attracting tourists and developing the tourism industry, Talesh city needs the infrastructure of accommodation and entertainment spaces that will satisfy tourists. On the other hand, the construction of these infrastructures may have irreversible effects on the environment. Therefore, it should be designed in accordance with the principles that cause the least damage to the community and the host environment and provide facilities to meet the needs of tourism and the people of the region according to design principles and the effects of nature to protect and raise the quality of natural resources. These principles provide a framework of perspectives that can provide a better understanding of ecotourism and its impact on tourism attractions. The purpose of this study is to extract and achieve common principles and components of ecotourism, based on which it is possible to evaluate a function of ecotourism features before designing and building, and using architectural solutions and using ecotourism theories with appropriate methods. The research method of the present study is qualitative and schematic with the nature of content analysis. Sampling in this citation is purposeful-selective through in-depth interviews with a statistical population of 20 architects. The data collection method is based on field studies, interviews, studies of some books, articles and authoritative sources. As a result, components of ecotourism in the design of tourism-related buildings based on the application of methods of cultural development, economic prosperity, etc. in the region have been introduced as a model for the design and construction of residential-recreational complexes in the predisposed region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ecotourism
 • residential-recreational complex
 • tourism
 • Talesh
 1. Fennel, A. 2000. Ecotourism: An Introduction, (p. 48), London: Routledge
 2. ویلیامز,استیون،جغرافیای گردشگری،مترجم محمودضیایی،انتشارات دانشگاه پیام نور(1393).
 3. شافر، فرانتس "درباره مفهوم جغرافیایی اجتماعی "ترجمه عباس سعیدی،رشد آموزش جغرافیا، سال 5، ش 1
 4. Hvenegeard, Can, (1994), Ecotourism, The Journal of Tourism Studies, Vol.15, No.2
 5. Panwar, N., & Sharma, V. (2017). Assessment of Tourism.Potential: A Case study of Alwar District,
 6. World Tourism Organization, Global Tourism Forecasts to the year 2000 and beyond( Madrid :WTO, 1996) , P.ix.
 7. Ma, B., Cai, Z., Zheng, J., & Wen, Y. (2019). Conservationecotourism, poverty, and income inequality–A case study of nature reserves in Qinling, China. World Development, 115, 236-244.
 8. محمد زاده،حافظ واصغری شیوه،ستار،(1396)، تحلیل و بررسی روند طراحی دهکدۀ اقامتی، تفریحی و توریستی با رویکرد توسعه اکوتوریسم،کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر مهندسی عمران معماری وشهرسازی تهران.
 9. حق پرست، فرزین، بلالی اسکویی،آزیتا و جعفرنژادثانی،ندا،(1398)، بررسی شاخصه های لازم برای طراحی مجموعه های اکوتوریستی، سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی جغرافیاو محیط زیست پایدار.
 10. Choe,Jacey,Ja Young. Seongseop, Sam Kimb.(2018): Effects of tourists’ local food consumption value on attitude food destination image, and behavioral intention, International Journal of Hospitality Management, 71, PP: 1-10
 11. Tyler Maclaren,F. (2002). A Strategic Approach for Community-based Ecotourism Development.[Online].Availiableonthewww:url:http://recoftc.org/documents/Inter_Reps/CBT_discussion/Fergu s_Keynote.doc.