نویسنده = یوسف کوهزادیان
تحلیل پی و بدنه سدهای خاکی در حالت استاتیکی و شبه استاتیکی با استفاده از مدل های عددی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 11-14

مسعود فتاحیان؛ میکائیل یوسف زاده؛ یوسف کوهزادیان