نویسنده = سید امیرحسین محمودی
بررسی عملکرد شمعهای حفاظتی بر کنترل و کاهش آبشستگی پایه پل های استوانه ای

دوره 1، شماره 3، آذر 1395، صفحه 7-11

سید امیرحسین محمودی؛ منوچهر حیدرپور