بررسی عملکرد شمعهای حفاظتی بر کنترل و کاهش آبشستگی پایه پل های استوانه ای

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

مسئله آبشستگی یکی از مهم ترین مسائل در بحث مهندسی رودخانه میباشد. سالانه تعداد بسیار زیادی از پل ها در سراسر جهان تخریب میشوند که عمدتاً به دلیل سازه ای نیست. بلکه به دلیل در نظر نگرفتن نقش هیدرولیکی در طراحی آن ها میباشد. تعیین عمق آبشستگی از این جهت که بیانگر میزان پتانسیل تخریب جریان در اطراف سازه بوده دارای اهمیت است. ازاین رو پیشگویی الگوی آبشستگی برای ایجاد ایمنی در سازه هایی که در معرض آب قرار دارند امری ضروری است. از جمله روشهای کنترل و کاهش آبشستگی موضعی میتوان از استفاده از زبری ها، طوق، صفحات مستغرق و شمعهای حفاظتی نام برد. در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر شمع های حفاظتی در کنترل و کاهش آبشستگی در اطراف پایه های استوانه ای پرداخته شده است. در این مطالعه از شمع های حفاظتی با آرایش مثلثی و تعداد ثابت 5 شمع استفاده شده است. در این مطالعه با ثابت در نظر گرفتن اغلب پارامتر ها در آرایش شمع های مورد نظر، تنها با تغییر دو پارامتر اصلی زاویه راس و فاصله افقی شمع ها از یکدیگر متمایز می گردند. آرایشهای مورد آزمایش در دو زاویه راس 30 و 45 درجه و فاصله افقی شمع ها از یکدیگر 0.7، 1، 1.3 برابر قطر پایه، بر روی پایه با قطر 3 سانتیمتر مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفته اند. نتایج آزمایشها نشان داد با کاهش زاویه راس و یا کاهش فاصله افقی شمعها راندمان شمعها افزایش می یابد.

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluate The Performance Of The Control And Reduction Of Scour Protection Of Bridge Piers Cylindrical Candles

نویسندگان [English]

  • Seyed Amir Hossein Mahmoudi 1
  • Manuchehr Heydarpur 2
1 graduate student Department of Water Engineering University of Technology, Isfahan
2 Professor, Department of Water Engineering University of Technology, Isfahan
چکیده [English]

Scouring is one of the most important issues in river engineering. A large number of bridges are destroyed worldwide every year, largely due to construction. But because they do not consider the role of hydraulic design in their design. Determining the depth of scouring is important because it indicates the potential for destruction of the flow around the structure. Therefore, it is necessary to predict the scouring pattern for safety in structures that are exposed to water. One of the methods for controlling and reducing scouring can be the use of roughness, collar, submersible plates and protective piles. In the present study, the effect of protective piles on controlling and reducing scour around the cylindrical supports has been investigated. In this study, protective candles with triangular arrangement and constant number of 5 candles were used. In this study, with the constant consideration of most of the parameters in the arrangement of the desired piles, only by changing the two main parameters of the angle of the vertex and the horizontal distance of the piles are distinguished from one another. The facials tested were tested and compared on a base of 3 centimeters at two angles of the vertices of 30 and 45 degrees and the horizontal distance of the piles of 0.7, 1, 1.3 times the diameter of the base. The results of the experiments showed that the efficiency of the pile is increased by decreasing the vertex angle or reducing the horizontal distance of the piles.
465