کلیدواژه‌ها = BOT
بررسی حقوقی قراردادهای BOT و EPC در پروژه های راهسازی

دوره 2، شماره 3، آذر 1396، صفحه 17-27

سودابه والی زاده؛ داریوش والی زاده؛ علی پروری