مقایسه قراردادهای EPC و BOT در پروژه های عمرانی

نویسنده

دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد بین الملل کیش)، جزیره کیش، ایران.

چکیده

سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان راهکاری قابل اتکا و مطمئن برای جذب منابع مالی در راستای توسعه، از مهم‌ترین عوامل پیشرفت اقتصاد داخلی به‌شمار می‌رود. انتخاب نوع قرارداد یکی از تصمیمات استراتژیک پروژه می‌باشد که معمولا همزمان و یا پس از پایان مطالعات امکان‌سنجی و توجیه اقتصادی انجام می‌شود. قراردادهای EPC و BOT اهمیت بسزایی در نزد متخصصان حقوق و اقتصاد یافته است. کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، این قراردادها را ابزاری کارآمد برای جذب سرمایه‌های خارجی و استفاده از مدیریت بخش خصوصی در طرح‌های زیربنایی می‌دانند. قراردادهای طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت(EPC)، یکی از قراردادهای شایع جهان امروز می‌باشد. هنگامی که بخش دولتی تمایل دارد از تخصص پیمانکاران خصوصی داخلی یا خارجی در طراحی و ساخت پروژه‌های زیربنایی استفاده کند، قراردادEPC را مناسب می‌یابد. قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال(BOT)، سه قرارداد در یک قرارداد گنجانده شده است، مرحله ی اول آن را ساخت پروژه با موافقت دولت یا بخش عمومی توسط سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، تشکیل می‌دهد که عرفا طی فرآیند مناقصه انجام می‌شود، سپس در مرحله‌ی دوم شرکت مزبور از پروژه بهره‌برداری می‌کند تا هزینه‌ها و سود خود را برداشت نماید و سپس در مرحله‌ی آخر آن را طبق مفاد قرارداد باز به دولت یا بخش عمومی انتقال می‌دهد، که با شکل گیری و اتمام این سه فرآیند قرارداد واحدی به‌نام ساخت، بهره برداری و انتقال شکل میگیرد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی، مقایسه و ارائه شرح کلی قراردادهای EPC و BOT می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of EPC and BOT contracts in construction projects

نویسنده [English]

 • Omid Jabbari
PhD Student in Engineering & Construction Management, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University (Kish International Branch), Kish Island, Iran.
چکیده [English]

Foreign investment as a reliable and reliable way to attract financial resources for development, is one of the most important factors in the development of the domestic economy. Choosing the type of contract is one of the strategic decisions of the project, which is usually done simultaneously or after the end of feasibility studies and economic justification. The EPC and BOT contracts have become very important to legal and economists. Various countries, especially developing countries, consider these contracts as an effective tool for attracting foreign investment and using private sector management in infrastructure projects. Design, equipment and manufacturing (EPC) contracts are one of the most common contracts in the world today. The EPC contract is appropriate when the public sector tends to use the expertise of domestic or foreign private contractors in the design and construction of infrastructure projects. Construction, Exploitation and Transfer (BOT) Contracts Three contracts are included in a contract. Then, in the second stage, the company exploits the project to collect its costs and benefits, and then in the last stage, it transfers it to the government or the public sector according to the provisions of the open contract, which is formed and Completion of these three processes forms a single contract called construction, operation and transfer. The purpose of writing this article is to review, compare and provide an overview of EPC and BOT contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • contract
 • civil projects
 • EPC
 • BOT
 1. حیدری، علی، زارعی، محمدحسین، لاجوردی، عرفان.( 1391). قراردادهای EPC از منظر حقوق اقتصادی، پایان نامه جهت دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
 2. پرچمی جلال، مجید.( 1388). بررسی چالش­های حقوقی و فنی استفاده از قراردادهای تیپ طرح و ساخت و EPC ایران و فیدیک ، اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC.
 3. بدیعی خیرآبادی، سید رضا، محمد جعفری، مرجان.( 1392). تحلیل و دسته بندی قراردادهای عمرانی، دانشگاه علوم تحقیقات کرمان.
 4. اسکندری، حامد.( 1392). بررســی تعهدات طرفین در قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات شاهرود.
 5. یاری بسطامی، فرزانه.( 1398). بررسی تعهدات و رابطه حقوقی شرکت پروژه با شرکت مجری طرح در قرارداد بی او تی، دانش حقوق مالیه، سال سوم، شماره8.
 6. صادقی، محسن، گودرزی، حبیب.( 1387). بررسی قراردادهای بین­المللی طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت با نگاهی به جایگاه آن در نظام حقوقی ایران، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره38، شماره2.
 7. شیروی، عبدالحسین.( 1384). قراردادهای ساخت، بهره­برداری و واگذاری، (بی او تی) انتشارات دانشگاه تهران.
 8. جباری، امید، طاهری، عبدالرحیم.( 1397). شناسایی قرارداد، مزایا، معایب و تامین مالی در قراردادهای EPC، کنفرانس ملی پدافند کالبدی عمران، معماری و شهرسازی.
 9. سلیمانی، حسن، شاهسونی، شهلا.( 1395). تحلیل حقوق قراردادی بی او تی.
 10. Sebastiaan Meheer, Spiro. N. Ppllais, BOT Contracts, (Netherlands: Delf University of Technology).
 11. UNIDO, Guidelines for Infrastructure Development through BOT Projects, (Vienna: UNIDO Publications, 1996).
 12. سید مرتضی حسینی، راحله.( 1394). بررسی قراردادهای مهندسی، اجرا و ساخت با شرط تأمین مالی (EPCF) در نظام نوین قراردادهای صنعت نفتٍ، مطالعات حقوق انرژی، دوره 1، شماره 2.
 13. حاتمی، علی، کریمیان، اسماعیل.( 1393). حقوق سرمایه­گذاری خارجی، تهران: انتشارات تیسا.
 14. امین زاده، الهام، عبدی، صادق.( 1392). بررسی انواع ساز وکارهای تامین مالی پروژه­های صنعت انرژی (با تأکید بر مشکلات ساختاری قراردادهای EPCF)، ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز.
 15. فاطمی، ذوالفقار، یاراحمدی، علی حسین.( 1390). نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و جایگاه آن در تحقق سیاست­های کلی اصل 44، مجله بررسی­های حقوقی.
 16. والی زاده، سودابه، والی زاده، داریوش، پروری، علی.( 1396). بررسی حقوقی قراردادهای BOT و EPC در پروژه­های­ راهسازی، فصلنامه علمی تخصصی مهندسی و مدیریت ساخت سال دوم، شماره هفتم.
 17. فلاحی، آزاد.( 1393). بررسی تحلیلی ساختار قرارداد ،BOT ، تهران: بهنامی.
 18. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور.( 1381). ضوابط اجرای روش طرح و سـاخت در پـروژه_هـای صـنعتی EPC، نشـریه5490 معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها.
 19. آخوندی، علیرضا و همکاران.( 1392). انتخاب مدل مناسب EPC در پروژه­های احداث نیروگاه خورشیدی مگاواتی، تهران، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهـاد دانشگاهی، گروه پژوهشی مهندسی صنایع.
 20. project management institute, a guide to the project management body of knowledge, PMI, 2013.
 21. عزیزی، فاطمه.( 1386). تضمین­های مقرر برای سرمایه­گذاری خارجی به روش BOT در قوانین و مقررات ایران، مجله بررسی­های مسائل اقتصاد انرژی.
 22. مرتهب، محمدمهدی، شمس مجد، رضا.( 1386). مطالعه موردی بررسی و مدیریت ریسک در قراردادهایEPC، کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه­های عمرانی، صنعتی و شهری.
 23. رضا نظری، امیر، برمایه­ور، بهنود.( 1397). شناسایی و بررسی ریسک­های قرارداد EPC در پروژه­های بزرگ (مطالعه موردی پروژه مشهد مال)، فصلنامه علمی تخصصی مهندسی و مدیریت ساخت سال سوم، شماره نهم.
 24. معزز، محمد، صبحیه، محمد حسین.( 1391). شناسایی ریسک­های بیمه پذیر در پروژه­های نیروگاهی با رویکرد اجرایی BOO و BOT، مجله تازه­های جهان بیمه.
 25. الماسی، نجادعلی، اماراتی موسوی، سیدمحمد.( 1395). مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد BOT در اجرای پروژه­های دولتی، آموزه­های حقوقی گواه، شماره دوم.
 26. بابایی، علی اکبر.( 1372). مدیریت ریسک و گزینش شیوه­های برتر، مجله تدبیر.