کلیدواژه‌ها = "تاخیر"
تاثیرات بکارگیری مدیریت دانش براجرایی شدن کاهش زمان درپروژه های عمرانی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 52-59

مهرداد فرداد؛ حیدر دشتی ناصر آبادی


تاثیرات بکارگیری مدیریت دانش براجرایی شدن کاهش زمان درپروژه های عمرانی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 24-29

مهرداد فرداد؛ حیدر دشتی ناصر آبادی