بررسی بکارگیری مهندسی ارزش در کاهش هزینه ها در پروژه های عمرانی و ارائه راهکاری برای بهینه سازی هزینه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، خمین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت،دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، خمین ایران.

چکیده

مهندسی ارزش تلاشی سازمان یافته برای تحلیل عملکرد سیستم‌ها، تجهیزات، خدمات و مؤسسات به منظور نیل به عملکرد واقعی با کمترین هزینه در طول عمر پروژه است که سازگار با کیفیت و ایمنی مورد نظر باشد. مهندسی ارزش یکی از تکنیک‌های بهبود و حل مسئله می‌باشد که کارایی آن در طول بیش از نیم قرن استفاده در زمینه‌های مختلف صنعتی، خدماتی، عمرانی و ساخت به اثبات رسیده است. گسترش کاربرد مهندسی ارزش در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی نشان از توانمندی این رویکرد در کاهش هزینه افزایش و بهبود کیفی پروژه و ایجاد ارزش افزوده دارد که می‌تواند در انجام موفقیت آمیز پروژه‌های عمرانی که بخش بودجه و هزینه نقش اساسی در آن ایفا می‌نماید، داشته باشد و سبب ارتقاء موثر کیفیت و کاهش هزینه را در پی دارد. در این مقاله به روش رویکرد مهندسی ارزش در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی پرداخته شده است.نتایج به دست آمده از فرض های تحقیق بیانگر آن است 5 فرض تایید شده است.همچنین با طراحی شبکه عصبی صحت آزمون های آماری مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating of value engineering in reducing costs in development projects and providing a solution for cost optimization

نویسندگان [English]

  • Ali Parvari 1
  • Majid Dalaei 2
1 Faculty member, Civil Engineering Department, Islamic Azad University of Khomein Branch, Khomein, Iran.
2 Graduate Student in Construction Management, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Khomein Branch, Khomein Iran.
چکیده [English]

Value engineering is an organized effort to analyze the performance of systems, equipment, services, and institutions in order to achieve real performance with the lowest cost of project lifetime, which is consistent with the quality and safety of the project. Value engineering is one of the improvement and problem-solving techniques that has been proven to be effective over more than half a century in various industrial, service, construction, and manufacturing sectors. Expansion of the application of value engineering in the design and implementation of construction projects indicates the ability of this approach to reduce the cost of increasing and improving the quality of the project and creating added value that can play a significant role in the successful implementation of development projects that the budget and cost section plays And leads to an effective upgrade of quality and lower costs. In this paper, we have investigated the value engineering approach in designing and implementing construction projects. The results obtained from the assumptions of the research indicate that 5 assumptions have been confirmed. Also, the reliability of statistical tests was determined by designing the neural network

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value engineering
  • Construction projects
  • Cost reduction
  • Life span of the project